بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها، انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی، سیستم‌های مناسبی برای سازماندهی این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس‌پذیر ساختن آن هستند. از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحی مخزن سازمانی خود، یعنی "سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد" (سیماد) برای گردآوری و سازماندهی اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی کرده است. هدف عمده این پژوهش، شناسایی ویژگی‌های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سیماد) با آن ویژگی‌هاست. این پژوهش، از نوع کاربردی بود و با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای اینکه بتوان از همه جنبه‌ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به‌دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند دیدگاه، یعنی سازمان و سیستم و کاربران، وضعیت بررسی شد و در هر مورد شیوه و ابزار گردآوری مناسب به‌کار رفت. مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به شش گروه و یا معیار دسته‌بندی شدند. این دسته‌بندی زیرساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات به‌دست آمده را تشکیل داد. یافته‌ها نشان داد که در مورد خط‌مشی‌ها و مستندات و استفاده از سیستم، ضروریست در مخزن سازمانی دانشگاه به بازنگری و تغییر پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، "سیماد" در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم‌اندازها و سیاست‌‌‌‌ها و ویژگی‌های فنی، وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقایسه با معیارهای یک مخزن سازمانی مطلوب، به‌طور تقریبی، ویژگی‌های مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Institutional Repository of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), and its Compatibility with Scientific Criteria

نویسندگان [English]

  • Mehri Parirokh 1
  • Mehdi zahedi Nooghabi 2
1
2
چکیده [English]

One of the most important duties of universities is to research
and produce knowledge. Institutional repositories are a major gateway for
the management of information and knowledge representing and making
accessible the intellectual products of a university.
Ferdowsi University of Mashhad (FUM) has established its institutional
repository named the System for Management of Scientific Information of
Ferdowsi University of Mashhad (SIMAD) since 2006. The aim of this
research is to identify and develop the specifications of an appropriate
institutional repository and to investigate the extent to which SIMAD’s
features match with such specifications. Survey research and case study were
implemented from institutional, users, and system aspects. Three different
data collection approaches and tools were employed. The specifications of
an appropriate institutional repository were grouped in six categories. These
categories formed the basis of data analysis. According to the results, in
regard to preparing guidelines, documentation and usage some changes and developments should be taken into consideration. In terms of management
and administration of the process of storage and submitting of documents,
SIMAD is at average level of efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional repositories
  • System for Management of Scientific Information of Ferdowsi University of Mashhad (SIMAD)
  • system for management of scientific information scientific productions of u