امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد

نویسندگان

1 مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

: این تحقیق با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی شرکت گاز استان یزد جهت ورود به عرصه یادگیری الکترونیکی، این آمادگی را با استفاده از مدل شش وجهی برگرفته از ادبیات تحقیق (آمادگی تجربه رایانه‌ای، آمادگی فرهنگی، آمادگی محیطی، آمادگی مالی، آمادگی زیرساختی، و آمادگی کادر فنی) مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق، پیمایشی تحلیلی است که در آن سه وجه اول مدل از طریق پرسشنامه‌های محقق‌ساخته مورد سنجش قرار گرفته و سه وجه دیگر با توجه به لزوم لحاظ کردن شرایط جامعه مورد بررسی، با کمک مصاحبه‌های نیمه سازمان‌یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که به‌طور کلی، آمادگی رایانه‌ای‌ و آمادگی فرهنگی کارمندان در وضعیت، به‌نسبت مطلوب و آمادگی محیطی شرکت، در وضعیت مطلوب قرار دارد. مؤلفه‌های آمادگی مالی و کادر فنی و زیرساختی، با توجه به رویکرد پیشنهادی برای ورود شرکت به این عرصه، مورد ارزیابی قرار گرفت که از لحاظ مالی و زیرساختی و کادر متخصصان رایانه در شرایط مطلوب و از لحاظ کادر متخصصان لازم برای مدیریت نظام یادگیری در شرایط نامطلوبی قرار داشت. در پایان، رویکرد پیشنهادی تحقیق برای نحوه ورود شرکت به عرصه یادگیری الکترونیکی ارائه گردیده و برنامه عملیاتی پیشنهادی آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study for Implementation of Electronic Learning in the Gas Company of Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Hadi Mosadegh 1
  • Seyyed Kamal Kharazi 2
  • Abbas bazargan 2
چکیده [English]

The main purpose of the present study
extent to which the Gas Company of Yazd province
implement e-learning. The electronic readiness of the company
investigated by a six dimensional model which
the literature. The dimensions includ
culture readiness, environmental readiness, financial readiness,
infrastructural readiness, and technical read
dimensions were assessed by a descriptive
questionnaire for which the required reliability and validity have been
obtained. Taking into account the population under investigation, the
three remaining dimensions
method using semi-structured interviews. The results showed that the
level of computer experience for the employees and their cultural
readiness was favorable. Also, the result of assessing environmental
readiness showed that the company had favorable conditions to adopt e
learning. Considering the proposed approach for the company to
implement e-learning, dimensions of financial readiness, technical
readiness, and infrastructural readiness were assessed. It was
far as the financial, infrastructural issues, and the technical staff
concerned, the conditions
specialist staff for the management of the learning system was concerned
the conditions are were favorable. Finally, a proposal for implementing e
learning in the company was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • electronic readiness
  • Gas Company of Yazd Province