مطالعه سطح به کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاه های دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه: یک بررسی تطبیقی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشگاه پیام نور فرخ شهر

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سطوح به‌کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه "سی‌بام4"، به بررسی تطبیقی این سطوح بر اساس عوامل جمعیت‌شناختی‌(جنسیت و نوع رشته و نوع دانشگاه) پرداخته است. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی و نمونه آماری شامل 132 نفر از استادان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی و صنعتی است که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ‌نسبی انتخاب شده‌اند. ابزار به‌‌کار گرفته ‌شده، پرسشنامه استاندارد سنجش سطوح کاربرد فناوری در آموزش بر مبنای "الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه (نسخه1.1)5 " است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با به‌کارگیری آماره‌های "آزمون تی6"، آنالیز واریانس یک‌راهه "آنوا7"، همبستگی، و نیز تشکیل جدول توافقی تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد: 1) با ارجاع به الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه، بیشتر استادان دانشگاه (9/65٪) در سطوح 2 تا 5 (یعنی آمادگی تا استفاده عادی) از به‌کارگیری فناوری اطلاعات قرار دارند؛ 2) استادان زن نسبت به مرد، استادان دانشگاه اصفهان نسبت به دانشگاه‌های صنعتی و علوم پزشکی، و استادان رشته‌های علوم انسانی نسبت به استادان سایر رشته‌ها در سطح پایین‌تری از به‌کارگیری فناوری اطلاعات قرار دارند؛ و 3) سن استادان رابطه معنی‌داری با سطح به‌کارگیری فناوری توسط آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Levels Using It by Faculty Members of Governmental Universities of Isfahan Province According to the Concerned Based Adoption Model: a comparative investigation

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani 1
  • Seyyed magid Abdollahi 2
  • Zahra Babadi Akashe 3
  • Nasim Soleimani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract: The main purpose of the present article was to study the levels of
using IT (information technology) by faculty members of governmental
universities of Isfahan province according to the Concerned Based Adoption
Model (CBAM). Another purpose of this study was comparing the levels of faculty members' computer usage by demographic information such as
gender, academic majors, and the kind of university. The research was
descriptive and correlation one. The research sample included 132 faculty
members of Isfahan universities that were chosen randomly according to
proportional categorizing method from Medicine and Industrial universities.
The standardized questionnaire for measuring levels of computer usage in
ducation was used to collect data. The analysis of data collected was done
by using “t-test", "ANOVA" correlation, and correspondence tables. Results
ndicated usage according to the CBAM (from readiness to normal level) 2) faculty
members of Isfahan university compared to Medicine and Industrial
universities, Humanities compared to other majors, and female compared to
male faculty members were in the lower level of usage 3) faculty members
ge did not have significant relationship with the level of their IT usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • integrating technology
  • Concerned Based Adoption Model CBAM)
  • Learning Environment