تحلیل محتوایی و پیوندی: مطاله موردی وب سایت های آرشیو های ملی جهان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد ویژگی های محتوایی و پیوندهای وب سایت های آرشیوهای ملی جهان را بررسی کند. جامعه پژوهش همه وب سایت های آرشیوهای ملی جهان هستند که در دوره زمانی یک ماه (مهر 1387 ) بازیابی شده اند پیوندهای مختلف وب سایت ها،با استفاده از روش تحلیل پیوند و راهنمای اینترنتی یاهو و ویژگی های محتوایی این وب سایت ها، با استفاده از روش تحلیل محتوایی استخراج شدند.نتایج نشان می دهد که وب سایت های آرشیو های ملی استرالیا و اسپانیا و اسلوونیدارای بالاترین میزان رویت هستند.نتایج حاصل از تحلیل ویژگی های محتوایی این وب سایت هانشان داد که ویژگی های " اخبار" و" جستجو "و " تماس با ما" با فراوانی 70 (5/287 در صد) دارای بالاترین فراوانی و وب سایت های آرشیوهای ملی آمریکا ،انگلستان و اسکاتلند با تعداد 70 ،66 و 55ویژگی، به ترتیب دارای بالاترین فراوانی از نظر ویژگی های محتوایی بودند. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان رویت وب سایت ها بازبان و سال تاسیس آنها در سطح -0.05 و بین تعداد ویژگی های محتوایی و میزان رویت این وب سایت ها در سطح -0/05 وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Link and Content Analysis: a Case Study of National Archives

نویسنده [English]

  • Faramarz Soheili 1
1
2
چکیده [English]

The present study has aimed to analyze the content characteristics as well as the links of national archives websites of the world. The population of the study includes all the national archives websites of the world which were retrieved on September 2009. The different links of the websites were extracted using link analysis method and the YAHOO directory, while content characteristics of the websites were extracted using the content analysis method. The results showed that national archives websites of Australia, Spain and Slovenia had the highest visibility. The results of the content characteristics analysis of
these websites revealed that the "NEWS", "search" and "contact with us" with the frequency of 70 (5.287%) had the highest frequency and the national archives websites of USA, England, and Scotland holding 70, 66 and 55 characteristics had the highest content characteristics, respectively. Further, the results indicated that the significance correlation existed between visibility of the websites and language and age at =.05 level, while the number of content characteristics and visibility had significant correlation at =.05 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • link analysis
  • Content Analysis
  • national archive
  • national archives website
  • visibility