شبکه‌های هم‌تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی تطبیقی شبکه‌های هم‌تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت، و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009 پرداخته است. پژوهش از نوع کتابسنجی است و در اجرای آن از روش تحلیل شبکه به‌منظور مصورسازی شبکه‌های هم‌تألیفی و از نرم‌افزارهای اکسل و پاژِک برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. داده‌ها شامل کل مدارک نمایه‌شده توسط نویسندگان ایرانی در نمایه استنادی علوم اجتماعی برای رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی (106)، اقتصاد (53)، مدیریت (56)، و روان‌شناسی (165) بوده است. شاخص‌های مختلف از جمله شاخص همکاری و درجه همکاری و ضریب همکاری برای هر رشته محاسبه شده است. نتایج نشان داد که بیشترین مشارکت، در تولید مدارک 2 و 3 نویسنده‌ای بوده است و نویسندگان رشته روان‌شناسی به چندنویسندگی گرایش بیشتری داشته‌اند و بالاترین میزان ضریب همکاری کلی نویسندگان متعلق به این رشته بوده است. رشته کتابداری، در کل، نسبت به 3 رشته دیگر از لحاظ ضریب همکاری در جایگاه پایین‌تری قرار داشته است. همچنین رشته مدیریت، بالاترین میزان پیوستگی و رشته روان‌شناسی، بالاترین میزان گسستگی را در شبکه هم‌تألیفی دارا بوده‌اند. در بررسی شبکه هم‌تألیفی بین‌المللی نیز مشخص شد که نویسندگان ایرانی رشته روان‌شناسی بیشترین هم‌تألیفی را با نویسندگان کشور آمریکا، نویسندگان رشته‌های کتابداری و مدیریت با نویسندگان کشور انگلیس، و نویسندگان رشته اقتصاد با نویسندگان کشور کانادا داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Mahsa Nikzad 2
چکیده [English]

The objective of this research was to compare co
authorship networks of Iranian articles in Library and
Information Science (LIS),
(MNG) and Economics (ECO) in ISI during 2000
research was a bibliometric study and used network analysis
(using Pajek) for the visualization of co
Data included all articles written by at leas
and indexed in Social Science Citation Index (SSCI) for the fields
of LIS, PYSCH, MNG and ECO. Different indicators such as
collaborative index (CI), degree of collaboration (DC) and
collaboration coefficient (CC) were calculated for e
Results showed that two or three authors were the most common
number of authors per paper and authors of PYSCH tended to
have more multi-authored articles compared to the other
disciplines. LIS had the lowest rank regarding CC. MNG had the
densest and PYSCH had the sparsest co-authoship network.
Iranian authors in the field of PSYCH mostly collaborated with
USA while LIS and MNG authors tended to collaborate with UK,
and ECO authors tended to collaborate with Canadians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship Network
  • ISI
  • Iran
  • collaborative index (CI)
  • degree of collaboration (DC)
  • Collaboration co efficient (CC)
  • international co-authorship