بررسی کمّی و مصورسازی ساختار انتشارات علمی در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب آوساینس در سالهای 1988 تا 2009

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بررسی حاضر با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به مطالعه و تحلیل میزان انتشارات علمی تولیدشده در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب‌آو‌ساینس و مصورسازی ساختار علمی این حیطه در سال‌های 1988 تا 2009 پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. داده‌ها در تاریخ 25/1/1389 به تعداد 1120 پیشینه در محدوده مورد بررسی به‌صورت فایل‌های متنی از پایگاه وب‌آو‌ساینس استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید و سپس، با استفاده از نرم‌افزارهای ISI.EXE و HistCite مورد تجزیه و تحلیل‌های لازم قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب همکاری نویسندگان از صفر در سال 1988 به 33/0 در سال 2009 رسیده است. میانگین ضریب همکاری بین نویسندگان برابر با 22/0 بوده است که بر همکاری کم نویسندگان در این حوزه دلالت دارد. برمبنای تعداد مدارک منتشرشده، تی. دی. ویلسون از دانشگاه شفیلد با 13 مدرک و دریافت 13 استناد در رتبه نخست قرار داشت. میانگین تعداد استنادهای جهانی به 112 مدرک اثرگذار برابر با 78/8 استناد بوده است. نتایج نشان داد که 8/93 درصد مدارک به زبان انگلیسی منتشر شده‌اند. با وجود مشارکت 63 کشور در تولید مدرک، بیش از 9/28 درصد آنها در ایالات متحده تولید شده است. براساس نتایج در کل، 10 کشور بیش از 4/72 درصد مدارک را منتشر کرده‌اند. دانشگاه‌های سیتی یونیورسیتی لندن و دانشگاه شفیلد انگلستان بیشترین فراوانی را در زمینه مدیریت اطلاعات داشته‌اند. 15 مجله برتر 564 مقاله ( برابر با 4/50 درصد ) از کل تولیدات را منتشر نموده‌اند. با اجرای نرم‌افزارHistCite نقشه علمی ترسیم شد و نویسندگان، مقالات، و چهار خوشه‌ موضوعی تأثیرگذار در حوزه مدیریت اطلاعات مشخص و معرفی شدند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Study and Structure Visualization of Scientific Publications in the Field of Information Management in Web of Science Database during 1988-2009

نویسندگان [English]

  • Afshin Hamdipour
  • Morteza Kokabi
چکیده [English]

The present study endeavored to analysis the scientific publications that were indexed in the Web of Science database as the information management records and the visualization of science structure in this field during 1988-2009. The research method was scientometrics. During the study period, 1120 records in the field of information management have been published. These records were extracted in the form of plain text files and stored in a PC. Then they were analyzed by ISI.exe and HistCite softwares. Author's coefficient collaboration (CC) was grown from zero in 1988 to 0.33 in 2009. Average coefficient collaboration between the authors was 0.22 which confirmed low authors collaboration in this area. The records have been published in 63 languages. Among these records the English language with 93.8 % possessed the highest proportion. City University London and the University of Sheffield in England had the most common publications in information management field. Based on the number of published records, T.D. Wilson with 13 records and 13 citations ranked as the first. The average number of global citations to 112 documents has been equal to 8.78. Despite the participation of different countries in the production of documents, more than 28.9% of records have been produced in the United States. According to results, 10 countries have published more than 72.4 percent of the records. City University London and the University of Sheffield have had highest frequency in this area. 15 journals have published 564 records (50.4%) of the total productions. Finally, by implementation of scientific software HistCite map drawing clustered and authors, articles and four effective specific subjects were introduced..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • information resources management
  • Scientometrics
  • Web of Science
  • mapping the structure of science
  • HistCite software
  • ISI.EXE software