مدل‌سازی رابطه بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه با انباشت دانش سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی نظام

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

دانش همواره به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در نوآوری شناخته شده است و خلق دانش از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات نوآور اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، همه فعالیت‌های تحقیق و توسعه منجر به نوع یکسانی از نوآوری نمی‌شوند، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند محصولاتی با نوآوری رادیکال و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توسعه، نوآوری تدریجی را برای سازمان به ارمغان ‌آورد. حفظ توازن میان این دو نوآوری در محصولات برای کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. برای بررسی ماهیت پویا و پیچیده رابطه بین خلق دانش و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مقاله حاضر سعی داشته است با نگاهی نظام‌مند به مطالعه اثر سیاست‌های مختلف سرمایه‌گذاری بر انباشت دانش سازمان بپردازد. بدین منظور، رویکرد پویایی‌های نظام‌مند به‌عنوان رویکردی برای مطالعه نظام‌های پیچیده، برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی نظام مورد بحث، استفاده شده است. همچنین، به‌منظور آزمون کاربردی بودن مدل ارائه‌شده، یک مطالعه موردی ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی نظام مورد مطالعه نشان داد سیاست‌های سرمایه‌گذاری سازمان در فرآیندهای تحقیق و توسعه باید براساس مقایسه بین وضعیت واقعی سازمان با عملکرد مطلوب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Relationship between R&D Activities and Organization Knowledge Stock Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Mohammad Mirkazemi Mood 2
  • Hossein Rahmany Youshanlouei 1
1
2
چکیده [English]

Knowledge is identified as a critical factor for innovation. On the other side, knowledge creation takes place through investing on R&D activities and developing new products. Furthermore, not all types of R&D activities result in similar types of innovation. Indeed, investing on research activities result in radical innovation and investing on development activities concludein incremental innovation. Keeping a balance between these two kinds of innovation in products is critical to acquire competitive advantages. To investigate the dynamic-nature and complex relationship between knowledge creation and investing on R&D activities, presenting paper tried to study impacts of different investing policies on knowledge stockusing a systematic view. Hence, “system dynamics” which is an approach to study the complex system is used to model and simulate the presenting system. Beside, a case study was also presented to test applicable capability of the model. The simulation results showed that investing policies on R&D activities must be based on comparing the real performance and the goal performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radical innovation
  • incremental innovation
  • System dynamics approach
  • diagram of cause and effect loops
  • stock and flow diagram