معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فنّاوری اطلاعات و خدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با توسعه مدل پذیرش فنّاوری و لحاظ کردن متغیرهای دیگر، سعی در ارائه مدلی ارتقاءیافته‌ و دربرگیرنده ابعاد گسترده‌تر تأثیر‌گذار بر این فرایند، داشته است. مدل ارائه‌شده با مطالعه توصیفی- همبستگی و بررسی نظرات یک نمونه 263 نفری از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تأثیر مؤلفه‌های معرفی‌شده را بر پذیرش فنّاوری‌ اطلاعات از سوی این دانشجویان مورد سنجش قرار داد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، از روش‌های آماری مختلف از جمله تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی و آزمون چاو جهت بررسی نقش مؤلفه‌های تعدیل‌گر استفاده شد. نتایج این پژوهش ضمن صحه گذاشتن بر اعتبار این مدل، مؤلفه‌های کیفیت نظام و توانایی فردی را به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های سهولت استفاده، و تعاملات اجتماعی و تصویر ذهنی را در نقش پیش‌بینی‌کننده‌های ادراک مفید بودن از فنّاوری مورد تأیید قرار داد. علاوه بر این دو عامل، گرایش فردی به نوآوری به‌عنوان سومین عامل مؤثر بر تمایل به پذیرش و استفاده از فنّاوری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Technology and E-services Acceptance among Universities' Students (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Shamsodin Nazemi 1
  • Ali Mirabi 2
چکیده [English]

: In spite of increasing interests and trends among Iranian organizations to incorporate information and communication technology (ICT) into service provision to their customers, there is still considerable gap between existing and expected diffusion. The aim of this study was to identify and evaluate main determinants of technology adoption and use on the basis of modified TAM model. The developed model was validated through survey research and data collected from a randomly selected sample of 263 students at Ferdowsi University of Mashhad. Data analysis was conducted using appropriate statistical techniques including regression, and Chaves analysis. The findings of research confirmed the validity of principle model , confirming ease of use and perceived usefulness as main determinants of technology acceptance as suggested by Davis. This study also suggested that the quality of system and personal ability to use technology were good predictors of ease of use, while social interaction and images appeared to be good predictors of perceived usefulness of technology. Furthermore, personal innovativeness proved to have significant effect on intention to use among potential ICT users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology and internet services of university
  • technology acceptance model
  • social influences
  • Culture
  • image
  • personal innovativeness