مقایسه تأثیر عنوان و نشانی اینترنتی در میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جستجو به عنوان و نشانی اینترنتی در دو حوزه علوم انسانی و علوم کشاورزی از دید کاربر بوده است. همچنین، مقایسه میزان حضور کلیدواژه‌های مورد جستجو در عنوان و نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های دو حوزه و نیز رابطه حاکم بر کلیدواژه‌های مورد جستجو و همخوانی عنوان و نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های حاصل از جستجو در موتور کاوش نیز از اهداف این پژوهش بوده است. نتایج پژوهش میزان ربط بیشتر نتایج حاصل از نشانی اینترنتی را نسبت به عنوان در حوزه علوم کشاورزی نشان داد. اما، در حوزه علوم انسانی تفاوت معنی‌داری بین میزان ربط نتایج جستجوی مبتنی بر عنوان و نشانی اینترنتی وجود نداشت. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که هر چه تعداد کلیدواژه مورد جستجو کمتر باشد، میزان همخوانی عنوان و نشانی اینترنتی بیشتر است؛ هرچه میزان همخوانی عنوان و نشانی اینترنتی بیشتر باشد، میزان ربط نتایج نیز بالاتر است. نتیجه نهایی پژوهش این بود که کاربران با کنترل تعداد کلیدواژه‌های مورد جستجو نیز می‌توانند به موارد مرتبط‌تر دست یابند. همچنین، موتورهای کاوش تخصصی می‌توانند با افزایش وزن‌دهی به کلیدواژه‌های موجود در نشانی، نتایج مرتبط‌‌تری را رتبه‌بندی کنند و در اختیار کاربران خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Influence of Title and URL in Information Retrieval Relevance in Search Engines Results between Human Science and Agriculture Science

نویسندگان [English]

  • Parisa Allami
  • Rahmatollah Fattahi
چکیده [English]

When the World Wide Web provides suitable methods for producing and publishing information to scientists, the Web has become a mediator to publishing information. This environment has been formed billions of web pages that each of them has a special title, special content, special address and special purpose. Search engines provide a variety of facilities limit search results to raise the possibility of relevance in the retrieval results. One of these facilities is the limitation of the keywords and search terms to the title or URL. It can increase the possibility of results relevance significantly. Search engines claim what are limited to title and URL is most relevant. This research tried to compare the results relevant between results limited in title and URL in agricultural and Humanities areas from their users sights also it notice to Comparison of the presence of keywords in the title and URL between two areas and the relationship between search query numbers and matching keywords in title and their URLs. For this purpose, the number of 30 students in each area whom were in MA process and in doing their thesis was chosen. There was a significant relevant of the results that they limited their information needs to title and URL. There was significantly relevance in URL results in agricultural area, but there was not any significant difference between title and URL results in the humanities. For comparing the number of keywords in title and URL in two areas, 30 keywords in each area were chosen. There was not any significantly difference between the number of keywords in the title and URL of websites in two areas. To show relationship between number of search keyword and the matching of title and URL 45 keywords in each area were chosen. They were divided to three parts (one keyword, two keywords and three keywords). It was determined that if search keyword was less, the amount of matching between title and URL was more and if the matching between title and URL was more, the rate of relevance of website was more. The research concluded that if users with specific names limit their search in the URL, they can get more related results. Also they can get better results by controlling of their search keywords. Specific search engines can also increase the weighting of keywords in the URLs and rank more relevant results to their users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • title
  • URL
  • Relevance
  • information retrieval
  • Search Engines