بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی، مرکزیت بینیّت، و چاله‌های ساختاری پژوهشگران نانوفنّاوری ایران نمایه‌شده در نمایه استنادی علوم (1991 تا 2011)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل فعالیت دانشمندان حوزه نانوفنّاوری ایران در قالب شاخص‌های پراستنادی، پرتأثیری، و پرکاری است. جامعه آماری این پژوهش کل مدارک پژوهشگران نانوفنّاوری ایران در نمایه استنادی علوم در سال‌های 1991 تا 7 آگوست 2011 (4605 رکورد) بوده است. یافته‌ها نشان داد که شاخص همکاری در هر مدرک 39/3 است. بیشترین شاخص همکاری در سال 1997 با 6 نویسنده در هر مدرک بوده است. درجه همکاری پژوهشگران نانوفنّاوری ایران 96/0 بوده که حاکی از گرایش بیشتر نویسندگان این حوزه به هم‌تألیفی است. با توجه به ضریب همکاری کلی (64/0)، نویسندگان این حوزه تمایل بالایی به تولید مدارک علمی مشارکتی دارند. سال 1997، بالاترین ضریب مشارکت (83/0) و سال 1991 کمترین ضریب مشارکت (5/0) را به‌خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Co-Authorship Indicators, Betweenness Centrality and Structural Holes of the Iranian Nanotechnology Researchers in Science Citation Index (1991-2011)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzadeh 1
  • Reza Khodadust 2
  • Fatemeh Zandian 1
چکیده [English]

This research aimed to investigate Iranian papers on nanotechnology area against some scientometrics indicators such as most prolific, most cited and so on. The statistical population were all papers have been published by Iranian researchers on nanotechnology in the Science Citation Index (SCI) from 1991 to 7 August 2011 (4605 records) that has been done with the aim of identifying, the most prolific, most cited and most effect of Iranian nanotechnology scientists. The results showed that the collaborative index in per-document was 3.39. The highest collaborative index was in 1997 with six authors by per-document. Iranian nanotechnology researchers' degree of collaboration was 0.96 this indicates, greater tendency of nanotechnology authors towards co-authorship. Considering total collaboration coefficient (0.64), nanotechnology authors have shown tendency to production of scientific collaborative document. The highest collaboration coefficient (0.83) And the lowest collaboration coefficient (0.5) have been allocated to the 1997 and 1991 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Citation Index
  • Collaboration Coefficient
  • Degree of Collaboration
  • collaborative index
  • Co-authorship Network
  • betweenness centrality
  • structural hole