تحلیل جستجوهای موضوعی کاربران در فهرست رایانه‌ای به‌لحاظ نوع و چگونگی همخوانی آنها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی (با استفاده از ثبت داد و گرفت)

نویسندگان

1 علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان همخوانی عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان با سرعنوان‌های موضوعی فارسی (به‌لحاظ واژگان و شکل) در دو حوزه موضوعی کشاورزی (علوم کاربردی) و علوم تربیتی، روان‌شناسی و کتابداری (علوم انسانی) است. داده‌ها با استفاده از روش ثبت داد و گرفت (فیلمبرداری الکترونیکی فرایند تعامل کاربران هنگام جستجو در فهرست رایانه‌ای کتابخانه) گردآوری شد و مقوله‌بندی (دسته‌بندی) آنها با استفاده از روش تحلیل محتوی انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که در دانشکده کشاورزی میزان همخوانی کامل 9/30 درصد، میزان همخوانی نسبی
5/19 درصد، و میزان عدم همخوانی 6/49 درصد است؛ در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی نیز میزان همخوانی کامل 7/37 درصد، میزان همخوانی نسبی 1/21 درصد، و میزان عدم همخوانی 2/41 درصد است. در این دانشکده‌ها، 4/98 درصد از شکل‌های عبارت‌های جستجوی موضوعی با آن دسته از انواع شکل‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی همخوانی داشتند که به‌احتمال، در زبان طبیعی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند. میان زبان جستجوی دانشجویان دانشکده‌های مورد نظر در مورد بیشتر انواع همخوانی‌های عبارت جستجوی موضوعی با سرعنوان‌های موضوعی فارسی، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. میان دو دانشکده در مورد هر یک از انواع همخوانی شکلی عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان با سرعنوان‌های موضوعی فارسی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Match between the Forms and Vocabulary of Users' Subject Queries with the Persian Subject Headings in a University OPAC

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Fattahi 1
  • Amir Nikzaman 2
چکیده [English]

This research aimed to compare the degree of form and vocabulary match between user's subject queries (user vocabulary) and the List of Persian subject headings (system vocabulary) in two subject areas: 1) Agriculture (applied sciences) 2) library and information science, education, and psychology (humanities). The research population included the students at the two faculties of agriculture and education and psychology. Data were collected through observation and transaction log method. Findings showed that in subject queries carried out by students in the faculty of agriculture, the degree of "full match" was 30.9%, of "partial match" was 19.5%, and of "no match" was 49.6% and in subject queries carried out in the faculty of education and psychology, the degree of "full match" was 37.7%, of "partial match" was 21.1%, and of "no match" was 41.2%. In the two determined faculties, more than 95% of the forms of subject queries accord with those various forms of Persian subject headings more likely used in natural language, including: queries with more than one word simple subject queries and subject queries including several words plus conjunctions and prepositions. There was no significant difference between the search language of the two faculties' students in terms of the degree of match between users' subject queries and Persian subject headings regarding vocabulary and form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subject searching
  • Persian subject headings
  • form match
  • vocabulary match
  • use warrant
  • online catalog
  • Content Analysis