چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره‌ تأمین

نویسنده

10.35050/JIPM010.2013.024

چکیده

  مدیریت دانش، یکی از مهم‌ترین منابع رقابتی برای هر سازمان محسوب می‌شود، به نحوی ‌ که بسیاری معتقدند شرکت ‌ هایی که بتوانند هرچه سریع ‌ تر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی، موفق ‌ تر خواهند بود. از طرفی دیگر، رقابتِ بین شرکتی اهمیت خود را از دست داده است و رقابت بین زنجیره ‌ های ﺗ ﺄ مین جهت ارائه بیشترین ارزش به مشتری، مورد ﺗ ﺄ کید قرار گرفته ‌ است. بنابراین، این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره ‌ ﺗ ﺄ مینِ صنعت خودروسازی است. این پژوهش کاربردی در دو زنجیره ‌ ﺗ ﺄ مین شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگ ‌ ترین و فعال ‌ ترین شرکت ‌ های خودروساز در ایران و به صورتی پیمایشی و با کمک 206 خبره در صنعت خودرو صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از سه روش تحلیلِ محتوا، تحلیل سازه و تحلیل تشخیصی، برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین، برای پاسخگویی به ﺳ ﺆ الات پژوهش، از تحلیل عاملی ﺗ ﺄ ییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی استفاده شده است.   در چارچوب معرفی شده برای مدیریت دانش در زنجیره ﺗﺄمین، چهار فرآیند اصلی و یک فرآیند مکمل تعریف شدهاست. سپس، از طریق فنّ تحلیل عاملی، فرآیندها و شاخصهای موجود در چارچوب، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد که وجود تمامی این فرآیندها برای زنجیره ﺗﺄمین الزامی است و از نظر اهمیت به ترتیب عبارت‌اند از: 1) انتقال، اشتراک و توزیع 2) استفاده، کاربرد و بهره‌برداری 3) کسب، خلق و تولید دانش 4) سازماندهی، نگهداری و انبار، و 5) ارزیابی و بازخور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework for Knowledge Management Processes in Supply Chain

نویسنده [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi
چکیده [English]

The main goal of this study is to provide a framework for knowledge management processes in supply chain of automotive industry in iran. This is an applied research and has done as a survey in Iran Khodro and Saipa Company as the largest companies in automotive industry of Iran. In this study 206 experts participated. Reliability methods were cronbach's Alfa and validity tests were content construction and discriminant analysis. To response to 1 main question and 5 sub questions in this research first and second confirmative factor analysis and correlation test were used. During the research it found that the introduced framework has a perfect construct and discriminantvalidity in supply chain of automotive industry of Iran. In this framework 4 main processes and 1 complementary process are identified. Then through the technique of factor analysis these processes and their indicators were analyzed.
Results showed that all these processes are essential for supply chainandin order of importance are: 1)Transfer sharing and distribution 2)Use application and exploiting 3)Acquisition creation and generate knowledge 4)Organization and storage and 5) Evaluation and Feedback (this process was a complementary process in this framework).
The innovation aspect of the research is to provide a comprehensive framework for knowledge management processes in supply chain of automotive industry with main indicators for each process.
Several investigations have been made for knowledge management but specific research on knowledge management processes in the supply chain has not been observed. Thus providing the framework and indicators for each component of the framework is the innovation of the research