امکان‌سنجی بکارگیری معیارهای مارشال در روابط عمومی توسط کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و اصفهان

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2013.028

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان به‌کارگیری معیارهای مارشال در روابط عمومی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته جهت بررسی میزان به‌کارگیری 7 معیار مارشال (شامل جذب بودجه، منابع مالی و هدایای خارج از کتابخانه، آگاهی‌رسانی به استادان و دانشجویان، افزایش استفاده از کتابخانه توسط جامعه دانشگاهی، ارتقاء دیدگاه کلی دانشگاه نسبت به کتابخانه، آگاهی‌رسانی به جامعه غیردانشگاهی، و افزایش استفاده از کتابخانه توسط جامعه غیردانشگاهی) در روابط عمومی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر متخصصان بهره‌جویی شد و برای تعیین پایایی آن مبادرت به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ گردید که مقدار آن 987/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل تمام کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های اشاره شده بود که پس از نمونه‌گیری تعداد 86 نفر انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزار SPSS 16 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به‌کارگیری روابط عمومی بر هر 7 معیار مارشال در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و اصفهان از دید کتابداران در وضعیت به‌نسبت مناسبی قرار دارد. به منظور بهبود وضعیت موجود، چنانچه دوره‌های آموزشی از سوی متخصصان و صاحب‌نظران حوزه روابط عمومی برگزار گردد، ﺗﺄثیر مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Using Marshall Criteria into Public Relations by the Librarians of Arak and Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani
  • Akram Moslemi
  • Rasul saadat
چکیده [English]

This research aims to survey the use rate of Marshall criteria into public relations by the librarians of Arak and Isfahan University of Medical Sciences. It was used the survey-descriptive method respectively. In order to gathering the research data it was used a researcher-made questionnaire this measured the use rate of 7 Marshall criteria (Budgeting, financial resources and gifts, informing the faculties and students, the more use of the library by the university people, improving the general viewpoint of academic community to the library, informing the non-academic community, and the more use of the library by the non-academic community) into public relations. The population included the librarians in the above mentioned universities out of which 86 ones sampled. For the validity, the viewpoints of experts were applied into the questionnaire. For the reliability Cronbach's alpha coefficient was calculated .987. In order to data analysis the SPSS 16 was used. The findings showed that in opinion of the librarians, applying of the public relations into 7 Marshall criteria was relatively favorable. In order to improving the conditions, experts should hold the educational courses on Public Relations