بررسی دیدگاه کاربران پیرامون تأثیر ویژگی‏های تعاملی رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی آنها با تأکید بر نظریه تجربه دلپذیر

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2013.029

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیرگذاری ویژگی‏ تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی کاربران و بررسی نقش واسط دستیابی به تجربه دلپذیر و نقش مداخله‏گر خودکارآمدی انجام شده است. ابتدا شاخص‏های سه متغیر "تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی"، دستیابی به "تجربه دلپذیر"، و "رفتار علمی" شناسایی و تدوین گردید. سپس، داده‏ها با استفاده از پرسشنامه (366 آزمودنی شامل اعضاء هیئت علمی و دانشجوی دکتری به آن پاسخ دادند) گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏های پژوهش از روش "مدل‏سازی معادله ساختاری" استفاده شد. متغیرهای جمعیت‌شناختی بر میانگین متغیرهای مورد مطالعه تأثیر معنی‏دار نداشت. اما، تأثیر مهارت زبان انگلیسی بر میانگین متغیرهای خودکارآمدی، تعامل رابط کاربر، تجربه دلپذیر، رفتار علمی معنی‏دار بود. نتایج تحلیل مدل ساختاری نشان داد که تأثیر "خودکارآمدی" بر "تعامل رابط کاربر" و "رفتار علمی" معنی‏دار است. تأثیر متغیر "تعامل رابط کاربر" بر "تجربه دلپذیر"، و "تجربه دلپذیر" بر "رفتار علمی" معنی‏دار است. خودکارآمدی به عنوان مداخله‏گر ویژگی مهمی برای ایجاد تعامل با رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی و ارتقاء رفتار علمی در افراد است. به واسطه دستیابی کاربران به تجربه دلپذیر، تأثیر تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی کاربران افزایش می‏یابد. ممکن است یافته‏های این پژوهش در حوزه‏هایی مانند "آموزش از راه دور" یا "تربیت پژوهشگر" مورد استفاده قرار گیرد. تحول رفتار علمی کاربران به عنوان حاصل تعامل انسان با رایانه زاویه جدیدی برای پژوهش در حوزه تعامل انسان-رایانه بگشاید. تأثیر پذیری رفتار علمی کاربران از تعامل رابط کاربر بر اثر دستیابی به تجربه دلپذیر، سبب تقویت نظریه "تجربه دلپذیر" گردد. این پژوهش به دلیل ارائه چارچوبی نظری درباره تأثیر تعامل رابط کاربر بر رفتار علمی حوزه پژوهشی نویی معرفی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Interactivity Features of Databases on Scientific Behavior: A user perspective survey based on the Flow theory

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Fatthai
  • Mohammad Hossein Dayyani
  • S. Mahdi Hosseini
چکیده [English]

We followed two aims: testing the effects of databases' user interface interactivity (UII) on Scientific Behavior (SB) and exploring the flow experience (FE) as mediator between interface interactivity and SB, as well as self-efficacy (SE) role as an interferer. We used mixed method in this research. We made a SB questionnaire via a comparative literature study, FE and user UII through literature review. Faculty members and PhD students participated as scholars. Structural Equation Modeling was used for quantitative data analysis and interpretative approach to analyze qualitative data. The role of typological variables, such as gender, area of study, academic degree and English language skill level on SE, UII, FE and SB means are investigated. Finally, we tested the effects of databases' UII on SB and mediator role of FE and interfering role of SE. We found that the more self-efficient participants, the more they experience user interface interactivity and scientific behavior changes/adaptations. In other words, self-efficacy is an important characteristic to establish interactive search session and to upgrade scientific behavior in scholars. Also, we found those participants who experience more flow, have more chance to experience SB changes and adaptation in UII environment. So UII may have effect on researchers' SB. Results may be used in: 1) distance education or researcher training, since these areas are interested in developing, changing and adapting SB 2) Human-Computer Interaction field, because SB seems to be a new aspect of computer interaction effect on human 3) The Flow theory will be supported by this new implementation. We proposed a new theoretical framework for research