بررسی میزان ربط مدارک بازیابی‌شده با استفاده از ابزار بازیابی بین زبانی g‏oogle در رشته کشاورزی

نویسنده

10.35050/JIPM010.2013.030

چکیده

در این پژوهش، به بررسی میزان ربط مدارکی پرداخته شده است کهدر حوزه موضوعی کشاورزی با استفاده ازابزار بازیابیبین زبانیِgoogle، بازیابی می‌شوند. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مقالات موجود در مجلات فارسیِ دارای چکیده انگلیسی، به استخراج عبارت‌ها و اصطلاحات تخصصی فارسی حوزه موضوعی کشاورزی و معادل انگلیسی آنها اقدام شد. تعداد 30 عبارت و اصطلاح تخصصی در قالب سه دسته استخراج گردید:دسته اول، عبارت‌های موضوعی که فقط در رشته کشاورزی کاربرد دارند. دسته دوم، اصطلاحات تخصصی کشاورزی که در سایر رشته‌ها نیز کاربرد دارندو دسته سوم، اصطلاحات تخصصی کشاورزی که در خارج از این حوزه تخصصی، اصطلاح عمومی محسوب می‌شوند.سپس به جستجوی مدارک با استفاده از این عبارات و اصطلاحات پرداخته شد و نتایج جستجواز نظر میزان ربط موضوعی با حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ابزار بازیابی بین زبانیِ google در بازیابی بین زبانی مدارک مرتبط برای دو دسته عبارت و اصطلاح تخصصی کشاورزی با موفقیت عمل نمی‌کند، یک دسته عبارات و اصطلاحاتی که علاوه بر رشته کشاورزی در رشته‌های دیگر نیز کاربرد دارند و دسته دیگر، عبارات و اصطلاحاتی که در خارج از حوزه موضوعی کشاورزی جزء واژگان عمومی محسوب می‌شوند. اما در مورد عبارات و اصطلاحاتی که فقط در رشته کشاورزی کاربرد دارند، عملکرد به‌نسبت مطلوب‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measurement of Relevance Amount of Documents That By Using of Google cross-language retrieval About Agriculture Subject Area are Retrieved

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jamshidi Ghahfarokhi
چکیده [English]

In this study, the relevance amount of documents has been investigated by using google cross-language retrieval tools about a agriculture subject area in cross-language retrieval form, are retrieved. For this purpose, by using Persian journals articles that have had English abstracts, Persian phrases and subject terms with their English equivalent were extracted. In three class us, thirty number of phrases and subject terms of agriculture area were extracted: First class, subject phrases that only in agriculture are used Secondary, agriculture subject terms that in other fields are used too Third class, agriculture subject terms that out of this field are considered as public term. Then by these phrases and terms, documents were searched, and relevance amount of search results are investigated. Results of study showed that google cross-language retrieval tools for two classes of phrases and terms, in cross-language retrieval of relevance document about agriculture subject area, aren`t succeed: one class, agriculture subject terms that in other fields are used too. other class, agriculture subject terms that out of agriculture field are considered as public term. Google cross-language retrieval tools about subject phrase and terms that only in agriculture field are used, are performance rather desirable than other two class of phrase and terms