شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان‌ها و تطابق آن با نظام رده‌بندی کنگره و نظام دانشی در ایران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با هدف کشف نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی و ویژگی‌های آن، به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. در شناسایی نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی 84545 رکورد سرعنوانی مورد بررسی قرار گرفت و 241 درخت سلسله مراتبی شناسایی شد. نظام مفهومی شناسایی شده، با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. نیمی از سرعنوان‌های رأس با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌اند و در سایر حوزه‌ها پیوند سلسله مراتبی میان موضوعات، آن گونه که انتظار می‌رود، برقرار نشده است. پیشنهاد میشود این فهرست، در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Conceptual Structure of Persian Subject Headings in Comparison with the Library of Congress Classification System and Academic System of Iran

نویسندگان [English]

  • Atefeh Sharif
  • Mohammad Reza Davarpanah
  • Azam Sanatjoo
چکیده [English]

This paper aims to discover the conceptual system of Persian Subject Headings (PSH) through the content analysis method. In order to discover the PSH's global hierarchical structure (GHS), all PSH records (84545 records) were investigated. Conceptual system of PSH was compared to the both Academic system of Iran and Library of Congress Classification system (LCC). Findings show strong relationships between PSH and LCC in Science (%19.5), Technology (%14.4), Social Sciences (%10.6) Medicine (%9.5) and Philosophy and Psychology (%6.6) classes. Identifying the hierarchical structures (tree structures) embedded in the entire PSH, 241 trees were found. Large trees and top headings (e.g. Medicine and Psychology, Sociology, Philosophy, Contracts, Founding, Mathematics, Management, law and …) were selected as the representation of the conceptual system of PSH to compare with the two other conceptual systems in this study. It shows that only %21.05 of top headings match the academic system of Iran and it is narrower than it. It means that a limited part of the academic system has been represented in PSH. The matching rate of top headings with the LCC is %71.05. In conclusion, the conceptual system of PSH is narrower than it is expected. It is recommended to correct the errors and enrich both its relational structure and conceptual system