تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی

نویسندگان

چکیده

بررسی میزان تولید علم ایران در حوزه علوم پایه و شناسایی جایگاه کشور در میان کشورهای اسلامی و جهان، و نیز مقایسه رشته‌های مختلف این حوزه از نظر تولید علم با یکدیگر، امکان سیاست‌گذاری مناسب برای فراهم‌آوری امکانات لازم جهت پیشرفت در این حوزه را فراهم می‌آورد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی است. نوع پژوهش کاربردی است و با رویکرد توصیفی داده‌ها گردآوری و تحلیل شدند. داده‏های این پژوهش از پایگاهISI و برای بازه زمانی 1990 تا 2011 استخراج شده و پنج رشته علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند؛ همچنین از شاخص‌های علم‌سنجی Yi و Xi و Sx استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش، کشور ایران با انتشار 35542 مدرک، توان علمی 509/0 درصد و عملکرد نسبی468/0درصد در جایگاه اول در بین کشورهای اسلامی قرار گرفت. همچنین ایران در رشته‌های فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی و ریاضی در جایگاه اول و در رشته‌ زیست‌شناسی در جایگاه دوم در میان کشورهای اسلامی قرار گرفت. ایران علی‌رغم کسب رتبه‌ اول در میان کشورهای اسلامی، به لحاظ شاخص‌های Xi و Sx در زیر خط فقر علمی قرار دارد. از همین رو، لازم است توجه بیشتری به تولید و انتشار علوم پایه به ویژه در رشته‌ زیست‌شناسی صورت گرفته و نقاط ضعف و موانع پیشرو شناخته شود.

عنوان مقاله [English]

An analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili
  • Razieh Zahedi
  • Maryam Maleki
  • Farshid Danesh
چکیده [English]

To study the scholarly production of Iran in the basic sciences and identify the place of the country among Islamic countries and the world, and also comparing the different disciplines in this field of knowledge, help to plan properly to provide necessary facilities for the advancement in these areas. The purpose of this study is the analysis of scientific poverty line of Iranian scientists and comparing them to the scientists of the superior Islamic countries. This is an applied research. Data were gathered and analyzed with the descriptive approach. In this study data collected from ISI during 1990 to 2011. Five disciplines of basic sciences, including mathematics, physics, chemistry, biology and earth science were studied. Yi and Xi and Sx scientometrics indicators were used. Based on the findings of this research, Iran with 35542 documents, academic ability 0.509 % and the relative performance of 0.468% is in the first place among the Islamic countries. Iran also is in the first place in physics, chemistry, earth science and mathematics and in second place in biology among the Islamic countries. Despite Iran's ranking first among Muslim countries, it is below the scientific poverty line in terms of Xi and Sx indicators. So it seems necessary to pay more attention to production and distribution of basic science especially in biology. The weaknesses and barriers also should be recognized.