مطالعه وضعیت اشتراک دانش و مدیریت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به مطالعه وضعیت اشتراک دانش و مدیریت وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌پردازد. روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه است. جامعه پژوهش، کارکنان و دست‌اندرکاران وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران -بیشتر دانش‌آموختگان رشته کتابداری واطلاع‌رسانی هستند- که روی وب‌سایت کار می‌کنند یا نظر می‌دهند. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن (شامل عوامل انسانی، سازمانی و فناوری اطلاعات) در جامعه مورد مطالعه وضعیت مطلوبی دارد. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که از میان سه عامل فوق، عامل سازمانی نسبت به سایر عوامل مانع بیشتری بر اشتراک دانش هستند. مدیریت وب‌سایت کتابخانه‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و مدیریت وب‌سایت، توسط کتابخانه تنها محدود به بخش محتوایی است و سایر بخش‌های فنی و ساختاری سایت توسط فناوری اطلاعات دانشگاه اداره می‌شوند. قابلیت و مهارت کارکنان که می تواند برای کار با وب‌سایت نقش موثری در اشتراک دانش آن‌ها داشته باشد، وضعیت مناسبی ندارد، به ویژه در بخش‌های ساختاری و فنی وب‌سایت و کارکنان مهارت بیشتری برای کار با بخش مجتوایی وب‌سایت دارند. در مجموع می‌توان گفت با اینکه اشتراک دانش وضعیت خوبی میان کارکنان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران دارد، اما اشتراک دانش و مدیریت منسجم، پویا و کارآمد وب‌سایت حاکم نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of knowledge sharing and university libraries website management in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Dokhtesmati
  • Hajar Zarei
چکیده [English]

Knowledge sharing (KS) is a process through which individuals mutually exchange their knowledge with each other and potentially through this process, opportunity for learning new experiences, training and implementing experience, skills and abilities are provided. Therefore, KS is important for various organizations. Accordingly, and because of the importance of KS, this research studies the status of KS and management of public universities’ central libraries websites in Tehran city. Survey method is pilot-descriptive and research tool is a questionnaire. Research community is staffs and stakeholders who are working or commenting on websites. Results of research show that sharing knowledge and influencing factors (including individual factors, organizational and information technology) in the study population have a more favorable situation. Findings indicate that among the above three factors, organizational factors than other factors are more barriers on KS. Website management does not have good situation and website management by libraries and good condition, by a library is limited to content part and other parts of technical and structural are managed by the University’s IT Section. Employee’s capabilities and skills that could be effective on working with the website and KS do not have good situation, especially in website’s structural and technical parts and staffs have more skill for working with the content of website. In all, although KS has a good situation among staffs, but KS and management of website is not coherent, dynamic and efficient.