ارزیابی رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه DL+ از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه الگوی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) است. در این پژوهش از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) بوده است. به دلیل گسترده بودن جامعه، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و نسبی مورد استفاده قرار گرفت که مجموعا 310 نفر به عنوان نمونه پذیرفته شدند و تنها 303 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری مؤلفه ها و معیارها جهت طراحی پرسشنامه از بررسی متون، پرسشنامه محقق ساخته و سیاهه وارسی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. داده های پرسشنامه توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه20) و برنامه کاربردی Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، که مهمترین مؤلفه مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، مؤلفه هدایت و راهبری و فیلتر جستجو می باشند. یافته ها حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از دانشجویان اهمیت 74 معیار از 96 معیار را زیاد و بسیار زیاد می دانند، یعنی اکثر معیارهای مذکور در پژوهش از دید گاه آن ها قابل تأیید است.از طرفی یافته ها نیز نشان دادند که بین 4 مؤلفه فیلتر جستجو، صفحه نمایش و مرور مدارک، انسجام و راهنمایی رابطه معنادار مثبت وجود دارد اما دیدگاه دانشجویان دانشکده های مختلف درباره میزان اهمیت معیارها و مؤلفه ها اختلاف معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of User Interface of DL + Federated Search Engine from the Perspective of M.A / M.S.C Students in Al-Zahra University in order to Provide Federated Search Engines User Interface Pattern

نویسندگان [English]

  • Amir Ghaebi
  • Roya Baradar
  • Mina Farnaghi
چکیده [English]

The aim of the study is investigate the Federated search engine user interface criteria from perspective of Al-Zahra post graduate students. In this research, survey analysis has been used. The study populations were all post graduate students of Al-Zahra University. Because of the extensive community, stratified random and relative sampling was used and total 330 students were accepted as Sample that only 303 people participated in this study. For data collection a researcher made questionnaire designed.The criteria from literature study. The results of the questionnaire by using SPSS software (version 20) and Excel 2007 application were analyzed.
The results showed that the major component from graduate students' perspective is guidance and navigation and searched filter components. Results indicate that more than 50 percent of students the importance of 74 criteria of 96 criteria considered high and very high and, (therefore) the majority of the criteria in the study from the viewpoints are acceptable. However, findings also showed that among the four components of this study, the search filter, display and record review, consolidation and guidance is a positive relation, and between the views of different faculties is not significant difference about the importance of criterias and components.