ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

10.35050/JIPM010.2014.035

چکیده

کندوکاو در پژوهش ها برای رسیدن به نتایج مطمئن، رفع تناقضات
موجود در انواع مطالعات، و کشف شکاف های دانشی از عمده اهداف پژوهش
علمی است. فراتحلیل، مروری سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل
آماری یافت ههای کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است .
این مقاله بر آن است تا زمینه ای مقدماتی برای مطرح کردن این نوع تحلیل در
مسائل پژوهشی مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی فراهم کند؛ به همین
سبب، به روش مروری و تبیینی به پیشینه، روش ها، رویکردهای آماری،
فرصت ها و چالش های فراتحلیل در این رشته پرداخته است . فراتحلیل مراحلی
منظم و مدون دارد. تلخیص آماریِ نتایج، مهم ترین بخش این مراحل است که
سه رویکرد عمومی دارد. با وجود اهمیت فراتحلیل در توسعه و بلوغ حوزه های
علمی، این نوع مطالعه در این حوزه هنوز چندان شناخته شده و رایج نیست و در
انجام آن نقص و ناهماهنگی وجود دارد. نویسندگان مقاله های پژوهشی و
سردبیران مجلات باید رهنمودهایی را برای تدوین مقاله پژوهشی مناسب برای
ورود به فراتحلیل مدنظر قرار دهند. این بررسی گامی در جهت شناساندن مبانی
و منابع فراتحلیل به جامعه علمی حوزه علم اطلاعات و دان ش شناسی در حکم
رویکردی نو و ضروری به تلفیق و ارزیابی پژوهش های روزافزون این رشته -
به ویژه پژوهش های داخل کشور- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis: An Approach to Synthesizing and Evaluating Research on Knowledge and Information Science

نویسندگان [English]

  • Seyyed Noorollah Nasrollahi1 1
  • Heidar Mokhtari 2
  • Maryam-sadat Seyedein2 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction and Objective: Enquiry through research for achieving
more confirmed results, removing existing discrepancies among
various studies, and discovering knowledge gap are of main concerns
in scientific research. As a systematic approach, meta-analysis tends
to orientate this goal by statistical synthesis of quantitative results
obtained from independent studies relating to a research problem.
This article aimed to set forth an introductory context for conducting
meta-analysis in various research problems of knowledge and
information science (KIS).
Method: This paper used an analytical review to describe the history,
methods, statistical approaches, and challenges and opportunities of
meta-analysis in KIS. As a systematic review, meta-analysis has some
ordered and written stages directed by a protocol.
Findings: Statistical summarization of the findings of included
studies is the main stage which has three approaches. Despite its
importance in developing a scientific field, meta-analysis has not
been widely known and conducted in the KIS field and there are some
discrepancies in its conduct. The authors of original research articles
and journal editors should consider some guidelines for authoringpapers in such a way that they can be easily included in meta- analysis.
Originality/ value: This study is a step for introducing the principles and references
of meta-analysis to KIS scientific communication as a new and necessary approach
to synthesize and evaluate the increasing studies in the field, especially those
conducted in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and Information Science
  • meta-analysis
  • Systematic review