تاثیر ویژگی‏های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.35050/JIPM010.2014.036

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی‏های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط آنان بود. در پژوهش‏های مختلف، تاثیر عوامل گوناگون بر قضاوت ربط سنجیده شده، اما در هیچ پژوهشی تا کنون تاثیر عامل شخصیت افراد در بازیابی اطلاعات بررسی نشده است. روش این پژوهش، پیمایشی-تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل 40دانشجوی سال آخر یا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی بود. جهت سنجش ویژگی‏های شخصیتی، از پرسشنامه 5عاملی شخصیت استفاده شد که ویژگی‏های شخصیتی افراد را بر حسب 5 عامل برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری، عصبیت و باوجدان بودن مورد بررسی قرار می‏دهد. قضاوت ربط نیز توسط جامعه پژوهش در مورد 10رکورد اول بازیابی شده از موتور جستجوی گوگل برای 5کلیدواژه انجام شد و مانعیت جستجوها محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که علی رغم کنترل حداکثر متغیرهای مداخله گر در پژوهش توسط پژوهشگر، قضاوت ربط کاربران مشابه یکدیگر نبود و یافته‏ها حاکی از آن بود که از بین 5 ویژگی شخصیتی بررسی شده، برونگرایی و توافق پذیری، رابطه معنادار و مثبت با قضاوت ربط داشتند و بین قضاوت ربط و ویژگی‏های شخصیتی انعطاف پذیری، با وجدان بودن و عصبیت، رابطه معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر، کاربران با ویژگی های شخصیتی برونگرایی و توافق پذیری، مدارک مرتبط بیشتری را نسبت به سایر کاربران بازیابی کردند. به طور کلی برخی ویژگی‏های شخصیتی کاربران، قضاوت ربط آنان را تحت تاثیر قرار داد. مدیران کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع رسانی می توانند با ایجاد شرایط شغلی مناسب برای کارمندان و همچنین فراهم کردن محیط آرام و مناسب برای مراجعان، در بهبود روند جستجو نقش به سزایی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of User’s Personality Characteristics on Relevance Judgment

نویسنده [English]

  • Nadjla Hariri
چکیده [English]

The aim of research is to investigate the influence of
user’s characteristics on their relevance judgment. The research
method was an analytical survey in which 40 masters students and
graduates of Information and Knowledge Sciences formed the
research population. NEO-personality inventory-revised was used to
investigate the population in 5 factors (Extraversion/ Neuroticism/
Openness to experience/ agreeableness/ Conscientiousness).
Relevance judgment was perfomed on 10 first retrieved records in
Google for 5 keywords that had been searched by the research
population and precision was measured.
Findings showed that users’ relevance judgment is not the same
despite the intervening control Extraversion and agreeableness have
positive and significant relationship with relevance judgment and
there is not any significant relationship between Neuroticism,
Openness to experience and Conscientiousness with relevance
judgment. In other words, users with characteristics such as
Extraversion and agreeableness retrieved more related records. In
general, some personal characteristics have influence on relevance
judgment. Library and information managers can improve search
process through providing suitable job conditions and suitable
environment for users to search information in better situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Relevance Judgment
  • information retrieval
  • Information Needs