تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2014.040

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌باشد. برنامه‌ریزی منابع سازمان به مثابه یک نظام نرم‌افزاری در حوزه کسب وکار است که از طریق ارائه یک راه‌حل یکپارچه و جامع، سازمان را قادر به استفاده موثر و کارآمد از منابع خود شامل مواد، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات می‌سازد. پژوهش‌ها نشان داده است بسیاری از این نظام‌ها در مراحل پیاده‌سازی و گسترش در عمل با شکست مواجه می‌شوند که دلایل عمده آن‌ها مشکلات رفتاری کاربران تشخیص داده شده است. در این میان، رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتارسازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید می ورزند، در عملکرد فرایندهای سازمانی نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی از نظر ابعاد سه‌گانه رفتارهای کمکی ، فضیلت مدنی و روحیه جوانمردی بر موفقیت نظام ERP از روش پیمایشی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه‌ای تنظیم و در میان کاربران این نظام‌ها در چندین شرکت که این نظام در آن‌ها پیاده سازی شده بود توزیع گردید. از روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد و 244 پاسخنامه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که بین این ابعاد و موفقیت نظام ERP رابطه مثبتی وجود دارد، اما تاثیر غیرمستقیم رفتارهای کمکی بعنوان یکی از ابعاد این رفتار از طریق دلواپسی نسبت به استفاده از رایانه بر موفقیت ERP مورد پذیرش قرارنگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Citizenship Behaviors on the Success of Enterprise Resource Planning (ERP) Information Systems

نویسندگان [English]

  • Alireza Pooya
  • Maliheh Bazrgari
چکیده [English]

An enterprise resource planning (ERP) system is an
integrated business software system that enables a company to
manage the efficient and effective use of resources (materials, human
resources, finance, etc.) by providing total, integrated solution for the
organization´s information-processing. Organizational citizenship
behaviors (OCB), as one of the new concepts in organizational
behavior management that emphasize the extra-role of the behaviors
of managers and employees, have a crucial role on organizational
performance. This study focuses on the impacts of this kind of
behaviors on ERP system success. A questionnaire was developed
and distributed among the users in several companies that
implemented this system. Random cluster sampling was used and 244
questionnaires were collected. Findings show that there is a positive
relationship between three dimensions of OCB on ERP system
success, but the indirect impact of helping behaviors as one of the
dimensions of OCB on ERP system success through computer anxiety
was not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERP System
  • Organizational Citizenship Behaviors
  • Computer Anxiety
  • ERP System Success