اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2014.047

چکیده

عملکرد هر سازمانی به اطلاعات تخصصیای که درون سازمان و در
شبکه ارتباطات بین کارکنان در جریان است بستگی دارد . در بسیاری موارد
تعاملات درون این شبکه ناشناخته و مدیریت نشده است. در این مطالعه موردی
روشی که قابلیت پشتیبانی سیستماتیک مدیریت اطلاعات در شرکتهای
مهندسی مشاور دارد معرفی می شود. تحلیل شبکه سازمانی برای آزمودن کاربرد
این روش در پشتیبانی تصمیمگیری در یک شرکت مهندسی مشاور بهکار برده
شده است. در این پژوهش از تحلیل شبکه سازمانی بهعنوان روشی برای مطالعه
شبکه های ارتباطی استفاده شده است . هدف از کاربرد این روش، ارزیابی
مطلوبیت آن برای پشتیبانی تصمیم گیری در شرک ت های طراحی و مهندسی
مشاور در صنعت راه و پلسازی و همچنین تعیین رابطه بین استفاده از اطلاعات
در شبکه ارتباطی و فرایندهای سازمان است. داده های ارتباطاتی بین کارکنان
با استفاده از پرسشنامه ای با نرخ بازگشت 94 درصد گردآوری (N= شرکت ( 70
استفاده شده (ORA) شد. برای تحلیل داده ها از نرمافزار تحلیل ریسک سازمانی
است. یافته های این پژوهش ساختار جریان ا طلاعات درون و بین واحدهای
شرکت را نشان میدهد. یافته های پژوهش نشان داد ارتباطات بین بخشی بین
کارمندان بهخصوص در سطح کارشناسان ضعیف و آگاهی مشترک از
فرایندهای سازمانی در کل سازمان پایین است . با این حال سرعت گردش
اطلاعات در شبکه مطلوب است. تحلیلهای انجامشده دید مدیران شرکت را
نسبت به فرایندهای سازمانی به مدیران شرکت در جهت شناسایی مشکلات و
بهرهبردای از نقاط قوت شبکه سازمانی بهبود میبخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Method for Supporting Information Management in Engineering-consulting Companies: Organizational Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jafari Rizi
  • Ali Shaemi Barzaki
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian
چکیده [English]

Organizational performance depends on specialized
information that is transfered throughout an organization via
communication networks among employees. Interactions that occur
within these networks are poorly understood and are generally
unmanaged. In this case study, we describe a method that has
potential to provide systematic support for information management
in engineering- consulting companies. We applied organizational
network analysis, a method for studying communication networks, to
assess the method’s utility to support decision making for the
managers of engineering-consulting companies in civil industry, and
to determine what links existed between information use and the
agency processes. Data on communication links among a company’s
department’s staff was obtained via a survey with a 94% response
rate, and were analyzed by the Organizational Risk Analyzer (ORA)
software. The findings described the structure of information flow in
the department’s communication networks. Results indicated that
communications among employees between divisions were weak
especially among experts staff. Shared situation awareness of
organizational processes is low. However, speed of information flow
was good. The analysis results in providing better insights into
organizational processes for managers to address problems and to
take advantage of network strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network Analysis
  • Information Management
  • Organizational Structure
  • Engineering-consulting Company
  • Social Network Measures