بررسی ارزش منابع دانش بر اساس عامل اهمیت (نگاه به گذشته و نگاه به آینده): مطالعه موردی پروانه‌های ثبت اختراع

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

10.35050/JIPM010.2014.026

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر و اهمیت پروانه‌های ثبت اختراع حوزه موضوعی برق و الکترونیک در توسعه فناوری است. جامعه پژوهش حاضر کلیه پروانه‌های ثبت اختراعی است که در بازه زمانی 1987-2006 در حوزه موضوعی برق و الکترونیک در پایگاه اداره ثبت اختراع آمریکا دخیره شده‌اند. این داده‌ها بر اساس تحلیل استنادی و با استفاده از فرمول‌های خاص سنجه‌های «نگاه به آینده» و “نگاه به گذشته» مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی «اهمیت» پروانه‌های ثبت اختراع در «جریان دانش» و تأثیر گذشته و آینده پروانه‌های ثبت اختراع در توسعه فناوری نشان داد که باید حداقل 10 سال از زمان انتشار این منابع سپری گردد تا تأثیر واقعی آنها در فناوری مشخص شود. میانگین نمره «کلیت» برای تعیین میزان تأثیر و کاربرد پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه‌های موضوعی نشان داد که علاوه بر تأثیر پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه خود، گرایش زیادی به برقراری ارتباط با حوزه‌های موضوعی دیگر وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سنجه‌های «نگاه به آینده» و «نگاه به گذشته» رابطه معنادار وجود دارد و این نشان از وابستگی تأثیر آینده یک پروانه ثبت اختراع به گذشته استنادی آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying The Value of Knowledge Resources based on the Importance Factor (Backward-looking Factor, Forward-looking Factor): Case Study of Patents

نویسندگان [English]

  • Ali Mansouri 1
  • Farideh Osareh 2
1
2
چکیده [English]

This study aimed at analyzing the impact and
importance of power and electronics patents in technology
development. Citation analysis was used as the research method,
using the especial formulas of the forward-looking and backwardlooking
measures. The research population includes all patents in the
field of power and electronics recorded from 1987 to 2006 in the
USPTO.
Analyzing the importance of patents in knowledge flow and their
past and future effect on technology development indicated that at
least 10 years should be passed from their release in order to their real
effect on technology be seen. The mean of generality grade to
determine the effect and application of patents in different subject
areas showed that in addition to patents’ effect in electronics field,
they have a high tendency to have relations with other subject areas. It
was also found that there existed a significant relation between
forward and backward looking measures, showing the dependence of
future effect of a patent to its backward citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent
  • Backward Looking Importance
  • Forward Looking Importance
  • Generality
  • originality
  • Knowledge Flow
  • citation analysis