تحلیل و مقایسه میزان استفاده اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شیراز از مجلات الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2014.028

چکیده

هدف پژوهش حاضرتحلیل و مقایسه میزان استفاده اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شیراز از مجلات الکترونیکی و مجلات چاپی اشتراکی است. این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. جامعه آماری شامل 65 نفر از اعضاء هیات علمی و130 نفر از دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه شیراز می باشد. یافته ها نشان داد که استادان و دانشجویان از مجلات الکترونیکی در حد زیاد و از مجلات چاپی در حد متوسط استفاده می کنند، و اطلاعات روزآمد با عث شده است آنان از مجلات الکترونیکی بیشتراستفاده کنند و 7/79 درصد آنان مجلات الکترونیکی را جایگزین مناسبی برای مجلات چاپی بدانند. مجلات الکترونیکی در حد زیاد و مجلات چاپی کمتر از حد متوسط نیازهای اطلاعاتی پاسخ‌گویان را برآورده می‌سازند. مهمترین انگیزه پاسخ‌گویان در استفاده از مجلات الکترونیکی و چاپی، کسب اطلاعات تخصصی، تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و انجام طرح‌های پژوهشی است . مهمترین عوامل بازدارنده عدم آگاهی از وجود مجله الکترونیکی، عدم آگاهی از منابع موجود در مجلات الکترونیکی و عدم وجود مجله الکترونیکی در رشته مربوط از سوی پاسخ‌گویان عنوان شده است. مهمترین عامل بازدارنده در استفاده از مجلات چاپی، عدم دسترسی آسان یا عدم آگاهی از وجود مجله موردنظر در کتابخانه بوده است. 4/64 درصد پاسخ‌گویان در استفاده از مجلات الکترونیکی به آموزش نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of the Use of Subscribed Electronic and Print Journals by Faculty Members and Postgraduate Students of Science School, University of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli 1
  • Azadeh abdollahzadeh 2
  • Abdollhamid moarrefzadeh 1
1
2
چکیده [English]

The present study intended to analyze and compare electronic and printed journals usage by faculty members and postgraduate students of Shiraz School of Science. This research is of a descriptive and survey type. A questionnaire was used to collect data. The study population included 65 faculty members and 130 postgraduate students in Shiraz School of Science in the 2009-2010 academic year.
The results of the study showed that both faculty members and postgraduate students make use of e-journals more than printed journals. Comparisons between the two cases reveal that faculty members make more use of e-journals than postgraduate students. Both groups confirm the importance of each of printed and electronic journals at “high” level but faculty members regard e-journals as more important and prefer use of e-journals. 79.9% of respondents believe that electronic form is a suitable substitute for printed form of journals. The findings also show that e-journals and printed journals meet the information needs of respondents respectively at “high” level and less than “average level”. Respondents introduce finding specific information, authoring and translating book and papers, and conducting research as their most important reasons in using both formats of journals. The most notable obstacles towards making optimum use of e-journals in view of respondents are not being informed of existence of required e-journals, lack of information about the resources available at e-journal databases and absence of the e-journals related to their fields of study. Although respondents totally declare their skill in making use of e-journals at “fairly high” level, faculty members are more skilled than postgraduate students. Generally, 64.4% of respondents are in need of learning use of e-journals while postgraduate students seem to be more in need of such a skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic journals
  • printed journals
  • faculty members
  • Postgraduate Students
  • Shiraz University
  • School of Science