طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) برای تخصیص منابع با رویکرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت‌مدرس)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2014.031

چکیده

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم به مدیران کتابخانه مرکزی یک دانشگاه برای تخصیص بهینه منابع خود یاری رساند؟ جامعه پژوهش، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه تربیت‌مدرس در سال 1390 به ترتیب 2437 ،1105 و 555 نفر می‌باشند. نمونه آماری، دانشجویان درمقاطع ارشد و دکتری به ترتیب 92 و 83 نفر و اساتید و کارکنان به ترتیب 82 و 88 نفر می‌باشند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. داده‌های تخصیص کتابخانه مرکزی یک دانشگاه به عنوان هسته اصلی DSS یعنی هزینه و زمان دسترسی به خدمات اطلاعاتی، زمان صرف شده برای آماده‌سازی سیستمی و فیزیکی آنها در بخشهای مختلف کتابخانه است که از پرسشنامه‌ها حاصل شده و به همراه داده‌های الگوریتم ژنتیک در نرم‌افزار matlab وارد می‌شوند. نتایج پرسشنامه‌ها نشانگر وضع موجود تخصیص خدمات کتابخانه و نتایج بهینه‌سازی نرم افزار، نشانگر وضع مطلوب ارائه این خدمات است. مقایسه فاصله نتایج پرسشنامه‌ها و نتایج بهینه‌سازی، می‌تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، به مدیران این مراکز در تخصیص بهینه خدمات پژوهشی خود کمک موثری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of a Decision Support System (DSS) for resource allocation with genetic algorithm approach (Case Study: Central Library of Tarbiat Modares University)

نویسندگان [English]

  • Alireza Hasanzadeh 1
  • Reza Askari Moghaddam 2
  • Aghdas Akbari 1
چکیده [English]

The allocation of information is one of the main responsibilities of a manager. In case there is a limitation in the available resources, the issue of resources allocation is raised. Universities and post graduate centers have faced limitations in accessing resources such as budget, human resources, physical space, etc. This problem results in inappropriate use of the approved budget in buying and sharing the different types of information resources, lack of easy access to information resources by users, and users’ dissatisfaction. This paper is intended to see whether the model of genetic algorithm can be used in helping library heads of university to develop a support system for the proper allocation of resources. The data of the central library of a university as the main core of DSS through using genetic algorithm in MATLAB was used in order to come up with a better distribution of effective resources. Research methodology used in this paper was field study and survey. The findings indicated that genetic algorithm was successful in achieving this end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Support System (DSS)
  • genetic algorithm
  • Central Library of Tarbiat Modares University
  • MATLAB Soft Ware