یادداشت سردبیر: سمت وسوی کارگاه های آموزشی در حرفه : از پاسخ به نیازهای کلی تا ارتقای دانش های خاص

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Editorial note

نویسنده [English]

  • Seyyed Rahmatollah Fattahi