ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش 2 (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2014.013

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل موفقیت تسهیم دانش 2 (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها می باشد.در این پژوهش از یک استراتژی سه مرحله ای، بدین شرح استفاده شده است: در مرحله اول شناسایی نرم افزارهای اجتماعی و استخراج عوامل موثر بر موفقیت هر یک جهت تسهیم دانش، از مرور ادبیات پژوهش صورت گرفت؛ درمرحله دوم اجرای روش دلفی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت انجام پذیرفت، و در مرحله سوم، مدل موفقیت بر اساس نتایج حاصله ایجاد و ارائه گردید.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهمترین نرم افزار های اجتماعی به ترتیب اهمیتشان جهت تسهیم دانش به همراه مهم ترین عامل کلیدی موفقیت هر یک در تسهیم دانش، بدین شرح می باشند: نرم افزار شبکه اجتماعی (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: حضور فعّال خبرگان و افراد تأثیرگذار در حوزه دانشی مورد نظر در شبکه اجتماعی)، نرم افزار وبلاگ (مهمترین عامل کلیدی موفقیت :کیفیت اطلاعات موجود در وبلاگ)، نرم افزار ویکی (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: پیکربندی ویکی بر اساس حوزه های کلیدی دانش در سازمان)، نرم افزار پادکست (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: میزان کاربردی و اجرایی بودن مطالب پادکست)، نرم افزار ماشاپ (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: کیفیت اطلاعات منابع مادر ماشاپ ها)، نرم افزار تگ (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: به روز رسانی منظم و هوشمند) و نرم افزار آر.اس.اس (مهمترین عامل کلیدی موفقیت: به روز رسانی دائم - 24×7).
بر اساس اطلاعات در دسترس محققین، این پژوهش از دو منظر اصالت و نوآوری دارد؛ اولاً ارائه عوامل کلیدی موفقیت نرم افزار های اجتماعی جهت تسهیم دانش در کنار هم، ثانیاً ارائه مدل موفقیت تسهیم دانش2. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی موفقیت، سنجش وضعیت، پیش بینی و آسیب شناسی های مرتبط با استقرار تسهیم دانش 2 در سازمان ها، مورد بهره برداری قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Successful Application of Knowledge Sharing II (Social Knowledge Sharing) within Organizations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shamizanjani
  • Seyed Mohammad Ghasemtabar Shahri
چکیده [English]

The main purpose of this research is the development of a
success model of Knowledge Sharing 2.0 (social knowledge sharing)
through organizations. A three-step strategy is used in this research as
stated below: In the first step, identification of social software and
extraction of factors effective on success of each for knowledge sharing
were obtained from literature review. Execution of Delphi method and
identification of critical factors were done in the second step. At last, in
the third step, a success model was developed based on the obtained
results.
According to the results obtained from this study, the most important
social software in order of their importance for knowledge sharing along
with the most significant success factor of each in knowledge sharing are
known to be: social network software (the most important critical
success factor: active presence of experts and influential individuals in
the desired field of knowledge in the social network), weblog software
(the most important critical success factor: quality of existing
information in the weblog), wiki software (the most important critical
success factor: wiki configuration based on key fields of knowledge in
organization), podcast software (the most important critical success
factor: extent of applicability and practicality of the podcast contents),
mashup software (the most important critical success factor: quality of
information from mashup sources), tag software (the most important
critical success factor: regular and intelligent updating) and RSS
software (the most important critical success factor: continuous updating-7×24).
Based on the information available for the researchers, originality and
innovation of the current work stem from two viewpoints: first, development of the
critical success factors of the social software for knowledge sharing and second,
development of the success model of Knowledge Sharing 2.0. The proposed model
can be used as an appropriate tool for evaluation of success, assessment of status,
prediction and related pathologies in connection with establishment of Knowledge
Sharing 2.0 in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Social Knowledge Sharing
  • social software
  • Web 2.0