نگرش مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور در باره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2014.014

چکیده

"نیازسنجی اطلاعات" در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از کارآمدترین امور به منظور تحقق هدفها و ارائه خدمات مناسب به کاربران در جهت تامین رضایت آنها است. با توجه به آنکه، کمتر پژوهشی به بررسی چگونگی اجرای برنامه های نیازسنجی پرداخته است، در این پژوهش با روش پیماشی، به بررسی وضعیت این مسئله در کتابخانه های دانشگاهی کشور و شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 190 نفر از مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی 29 دانشگاه جامع پزشکی و غیر پزشکی است، که به صورت سرشماری مورد پیمایش قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که قریب 70% کتابخانه ها برنامه ای مدون برای نیازسنجی اطلاعاتی نداشتند. احساس مسئولیت حرفه ای کتابداران در شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران، احساس تعهد مدیران در برابر درک مشکلات کاربران و لزوم شناخت روزآمد از نیازهای اطلاعاتی کاربران از مهم ترین عوامل تسهیل و تسریع کننده، و در مقابل بدیهی انگاری نیاز اطلاعاتی کاربران، مقاومت در برابر تغییرات و عدم توجه به واقعیت و سیاست ها و برنامه های اجرایی از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده نیازسنجی اطلاعات در جامعه پژوهش بوده است. نگرش پاسخگویان بر اساس نوع مدرک و عوامل جمعیت شناختی درباره عوامل تسهیل کننده معنی دار بود؛ اما درباره عوامل بازدارنده تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنابراین مدیران درباره عوامل بازدارنده نگاهی به نسبت یکسان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of Academic Library Managers towards Factors Affecting Information Needs Assessment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Davarpanah 1
  • Rahmatollah Fattahi 1
  • Rahmat Poormousa 2
1
2
چکیده [English]

A periodic information needs assessment in libraries and information centers will allow libraries to focus on providing access to the most appropriate resources for specific groups and increase users satisfaction and library effectiveness. The present research paper, which is an applied survey, focuses on the subjects’ attitude towards factors affecting information needs assessment in academic libraries. Research population included 190 subjects from 29 medical and non-medical academic libraries who were asked to fill-in a research-made questionnaire. The results showed that 70 percent of the surveyed libraries had never undertaken a systematic information needs assessment. Some of the significant factors affecting information needs assessment were: managerial commitment to identifying users’ information needs, postulation of user needs, managing s resistance to change, paying no attention to reality and policy. The tests showed meaningful differences among the subjects attitudes relating to their demographic variables also the test indicated no significant differences between the attitudes towards the barriers of information needs assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Needs Assessment
  • Information Needs
  • and academic libraries