تحلیل لاگ پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و رفتار جستجو ی کاربران آن

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 دانشگاه خوارزمی

10.35050/JIPM010.2014.015

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل رفتار کاربران و درک میزان و نحوه استفاده
آنها از پایگاه اطلاعاتی ایرانداک به مطالعه یک دوره 26 روزه (در ماه های بهمن و
اسفند 91 ) لاگ جستجوی کاربرانی می پردازد که از بیرون ایرانداک به جستجوی
اطلاعات در این پایگاه اطلاعاتی پرداخته اند. تحلیل های انجام شده روی لاگ شامل
تحلیل کدگذاری جغرافیایی، تحلیل های آماری و تحلیل خرد رفتار اطلاع جویی است.
یافته ها حاکی از آن است که کاربران شهرهایی چون تهران، مشهد و تبریز بیش از
سایر نقاط از پایگاه استفاده کرده اند. ساعات بین 9 الی 13 روزهای دوشنبه و یکشنبه
اوج استفاده است. پربسامدترین طول عبارت جستجوها بین 10 الی 15 حرف و
پربسامدترین موضوع جستجو شده علوم اجتماعی است . همچنین مشخص شد که
برخی از کاربران با مفاهیمی نظیر اصلاح عبارت جستجو یا نحوه صحیح استفاده از
عملگرهای بول آشنا نیستند و این نکات منجر به بازیابی ناکارآمد از پایگاه می شود .
ضعف هایی از جمله ناکارآمدی الگوریتم بازیابی در مورد کلمات کوتاه نیز در خود
پایگاه آشکار شد. انجام این تحقیق نشان داد که استفاده از لاگ می تواند در ارزیابی
سامانه بازیابی و شناخت رفتار کاربران آن بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Log Analysis of the IRANDOC Database and the Analysis of Its Users’ Information Seeking Behavior

نویسندگان [English]

  • maryam khosravi 1
  • hamid Reza Jamali 2
چکیده [English]

Log analysis or Web transactions Log are beneficial for
enhancing information retrieval systems, productivity of the system for
users, and understanding how users benefited from a system and their
information behavior. The purpose of this paper is to analyze users’
behavior, the level of their using IRANDOC database and the way they
use it. In order to do this, the users log to the database from outside
IRANDOC searching information was studied for a period of 24 days in
Bahman and Esfand 1391. The analysis of users log includes: geographic
coding analysis, statistical analysis, and microanalysis of information
seeking behavior. The results indicate that users from the cities of
Tehran, Mashhad and Tabriz used the database more than other cities.
Sundays and Mondays between 9 to13 were the peak use days and hours.
10 to 15 search characters long were the most frequently used search
items, and the most searched subject was Social Sciences. The findings
showed also that some users were not familiar with concepts like search
term modification and how to use Boolean operators which resulted in
inefficient information retrieval. Inefficient retrieval algorithm for short
words was also found in the database. It was also found that log analysis
can be of use in the evaluation of an information retrieval system as well
as in user behavior analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Log Analysis
  • Information seeking behavior
  • Information Searching
  • IRANDOC Database