ارزیابی کیفی پورتال های شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایران با استفاده از وب کیو ای ام

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

10.35050/JIPM010.2014.018

چکیده

پژوهش حاضر برای ارزیابی کیفی پورتالهای شرکتهای تابعهی وزارت
انجام گرفت. روش پژوهش وبسنجی و ». وب کیو. ای. ام « نفت ایران با استفاده از
پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش 031 پورتال شرکتهای تابعهی وزارت
نفت ایران میباشد. دادههای مورد نیاز با استفاده از سیاهه وارسی که بر مبنای روش
ارزیابی کیفی وب کیو.ای.ام. طراحی شده، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 10 صورت گرفته است. یافتهها نشان می-
1 در وضعیت / با میانگین 241 » قابلیت استفاده « دهند که این پورتالها از لحاظ معیار اصلی
1 در وضعیت / با میانگین 411 » قابلیت عملکرد « متوسط به بالا و از لحاظ معیار اصلی
» کارائی « با میانگین 907 /. و » قابلیت اطمینان « متوسط به پایین قرار دارند و از لحاظ معیار
با میانگین 927 /. در وضعیت مطلوب قرار دارند. پورتالهای مورد پژوهش از نظر
نسبت به معیارهای دیگر نقاط ضعف » قابلیت عملکرد « و » قابلیت استفاده « معیارهای اصلی
بیشتری دارند. طراحان این پورتالها باید تمرکز خود را معطوف به این نقاط ضعف
نموده و با توجه به نتایج و پیشنهادهای این بررسی برای برطرف کردن این نقاط ضعف
تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WebQEM, Qualititative Evaluation, Portals of Subsidiaries of the Iranian Petroleum Ministry, Petroleum Ministry, Iran.

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Daghagheleh
  • Zahed Bigdeli
  • Mohamad Hasan Azimi
چکیده [English]

The purpose of this study is the assessment of the quality of portals of Subsidiaries of the Iranian Petroleum Ministry using“WEBQEM”. Descriptive survey method was applied and research society included 130 portals of Subsidiaries of the Iranian Petroleum Ministry. Data was collected by a designed checklist based on WebQEM model, and analyzed by using SPSS 21 Software. Results showed that the websites based on usability (Mean= 0.542) are in the above medium status, and based on functionality (Mean= 0.422) are under the medium status, and based on reliability (Mean= 0.719) and efficiency (Mean= 0.758) are in the good status.Portals based on usability and functionality characteristics had weak constitution. According to the results and recommendations of this study designer of this portals results must be concentrate on finding the best mechanism for improving the quality of portals.Also some portals based on reliability and efficiency need to reconstruct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • وب کیو.ای.ام
  • ارزیابی کیفی
  • پورتالها
  • شرکتهای تابعهه ی وزارت نفت
  • ایران