مطالعه تطبیقی نرم‌ افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

10.35050/JIPM010.2014.019

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی
پاپیروس و آذرخش از نظر بازیابی اطلاعات است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و
برای انجام آن از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی - مقایسه ای استفاده شده است .
برای این منظور از سیاهه وارسی 81 گویه ای برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی
ابعاد پژوهش استفاده شد و وضعیت نرم افزارهای دیجیتالی در 5 شاخص قابلیت
جستجو و مرور، فرمول بندی جستجو، امکان انواع جستجو، ویژگی نمایش و
استاندارد های بازیابی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از
استفاده شده است . یافته ها SPSS آزمون های تی مستقل و تک نمونه ای در نرم افزار
حاکی از آن است که میزان تحقق نرم افزار کتابخانه دیجیتالی آذرخش از نظر بازیابی
60 درصد است . بنابراین، / 83 درصد و نرم افزار دیجیتالی پاپیروس 4 / اطلاعات 37
نرم افزار دیجیتالی آذرخش از این نظر در وضعیت مطلوب تری نسبت به نرم افزار
دیجیتالی پاپیروس قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Papyrus and Azarakhsh Digital Library Softwares From the View Point of Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • Farzane Mohammadi Arassi 1
  • Narges Neshat 2
  • Mehdi Alipour Hafezi 3
چکیده [English]

The purpose of this study is the identification of capabilities
of Papyrus and Azarakhsh digital library softwares in information
retrieval. The study uses applied method of research and employs
content analysis and survey-comparison method by using a checklist of
81 statements to assess, review, and evaluate research aspects. The
softwares were studied by five factors as: searching capabilities, search
formulation, kinds of ways of searching, presentation properties, and
retrieval standards. Independent t-test and one-sample t-test were used to
analyze data by using SPSS software due to the nature of the research
and application of statistical methods. The findings suggest that the
overall rating of Azarakhsh digital library software is 83.37 percent and
Papyrus digital software is 60.4 percent. Therefore, as to information
retrieval, Azarakhsh digital software has gained a better position than
Papyrus digital software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Digital library
  • Azarakhsh Software
  • Papyrus Software