مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2014.022

چکیده

عنوان ابزار « ام سی کیو » چکیده: هدف این مقاله مقایسه ضریب استناد ریاضیات
در دو بخش « جی آی اف » استنادسنجی موضوعی ریاضی با ضریب تأثیر مجلات
ضریب تأثیر 2 ساله و 5 ساله است. مقایسه هم پوشانی نسبی نشان م ی دهد که درصد
معادل « جی سی آر » در مجلات « آر ال جی » هم پوشانی نسبی مجلات فهرست مرجع
« ام سی کیو » 72/2 درصد است. همچنین، مقایسه میانگین ضریب تأثیر مجلات فهرست
به دو شکل کلی و دهک بندی شده نشان می دهد « جی آی اف 5 » و « جی آی اف 2 » با
همواره « جی آی اف 5 » و « جی آی اف 2 » که میانگین ضریب تأثیر مجلات در فهرست
است . مقایسه ضریب « ام سی کیو » بیشتر از میانگین ضریب تأثیر مجلات فهرست
همبستگی کلی و دهک بندی شده نیز حاکی از این است که میزان همبستگی کل
قوی و مستقیم بوده، اما « جی آی اف 5 » و « جی آی اف 2 » با « ام سی کیو » ضریب تأثیر
همین شاخص با دهک بندی مجلات تغییر می کند و نشان می دهد که ضریب همبستگی
در بسیاری از دهک ها به طرز محسوسی « جی آی اف 5 » و « جی آی اف 2 » با « ام سی کیو »
تغییر کرده و حتی منفی نیز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing MCQ with JIF2 and JIF5 for Mathematical Journals

نویسندگان [English]

  • Shahrbanoo Sadeghi Gouraji
  • Mohammad Sal Moslehian
چکیده [English]

The purpose of this paper is to compare Mathematical
Citation Quotient (MCQ), as a tool of mathematical science citation
analysis, with Journal Impact Factor (JIF) in both 2-year and 5-year
impact factors. MCQ is represented in the 2005 version of MathSciNet
with special selected journals named as the Reference List Journals
(RLJ). This study is an investigation of pure mathematics journals listed
in JCR database. A comparison of the relative overlap for the journals
shows that relative overlap of RLJ in JCR is equal to 72.2 percent. In
this research, MCQ has been compared with JIF2 and JIF5. The average
of JIF2 and JIF5 are higher than the average of journals' MCQ.
Comparison of correlations shows that in general MCQ has a strong and
direct correlation with JIF2 and JIF5, but when journals are put in
deciles, we get different results.
By comparing averages we show that in any deciles, averages of
JIF2 and JIF5 are more than MCQ. In some deciles, we have various
correlations and even negative ones. A comparison between MCQ and
JIF2 shows that only in the first deciles the correlation is strong and
direct and in the deciles 2, 7 and 8, there is a weak direct correlation. In
the other deciles one observes some negative correlations. A
comparison between MCQ and JIF5 shows that the correlation is strong
only in the first deciles and direct and in the others there are weak
correlations, in particular, in deciles 6, 8, 9 and 10 the correlations are
negative. This article advises American Mathematical Society to extend
the coverage of RLJ and suggest pure mathematics departments to take
care of usage of JIF2, rather MCQ may be a good source for evaluating
researches of their academic members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal Impact Factor
  • Mathematical Citation Quotient
  • Journal Citation Analysis
  • MathSciNet
  • Pure Mathematics Journals