همایندی واژگان: مطالعه‌ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.35050/JIPM010.2015.027

چکیده

مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش به عنوان ابزارهایی که می‌توانند اطلاعات و دانش موجود را گردآوری کنند، نظم ببخشند و در کل سازمان اشاعه دهند، اهمیت یافته‌اند. هدف این پژوهش شناخت پیوند و مرز بین این دو حوزه است. روش پژوهش تحلیل همایندی واژگان است که اکنون در کنار سایر فنون علمسنجی از شاخصهای تحلیل محتواست. جامعه مورد مطالعه، شامل تمام مقاله‌های نشریات علمی و مقاله‌های همایش‌های داخلی است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در حوزه مدیریت دانش، تعداد 230 کلیدواژه و در حوزه مدیریت اطلاعات 123 کلید‌واژه، مفاهیم اصلی این مقاله‌ها را تشکیل داده‌اند و از این تعداد، تنها 8 کلیدواژه مرز مشترک آن‌ها را با هم تشکیل می‌دهند. به عبارتی مرز واژگانی آن‌ها تنها 52/8% است و به‌طور اخص، مفهوم دانش مضبوط یا ذخیره شده، مرز روشن میان آن‌هاست. همچنین نتیجه نشان داد مدیریت دانش حوزه‌ای است که تا حدودی زمینه فعالیت رشته مدیریت با تمام گرایش‌های آن است و مدیریت اطلاعات نیز زمینه مطالعاتی رشته‌هایی، همچون مدارک پزشکی و علم اطلاعات هست. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که رشته علم اطلاعات مرز مشترکی برای هر دو حوزه محسوب می‌شود. استخراج کلیدواژه‌های مستند شده برای هر دو حوزه از دیگر نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-word analysis: a study on the links and boundaries between information and knowledge management according to iranian press authors

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi 1
  • Morteza Kokabi 2
1
2
چکیده [English]

Information and knowledge management has emerged as major tools for collecting and regulating available data to spread over an entire organ.The present study is to identify the links and boundaries between the two management systems. Co-word analysis method is obtained as research method since along with other scientometric techniques is a parameter for content analysis. Articles accepted for domestic journals and conferences constitute the population of this study. The current research findings indicate that there are 230 and 123 keywords in the field of knowledge management and information management, respectively among which only 8 words are of shared use. In other words, the lexical boundary is 8.52%. More specifically, the boundary is made up of the concept of recorded knowledge. The results also showed that knowledge management provides the ground for all management areas to some extent on the other hand, information management prepares the situation for studying on areas such as medical records or science. We found that information science can be considered as a shared boundary between the two studied areas. Extracting documented keywords for these two management areas is still another finding of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Knowledge Management
  • Co-Word Analysis
  • Co-ccurrence Analysis
  • science maps
  • Visualizing Concepts