شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.35050/JIPM010.2015.032

چکیده

با پیشرفت سریع فناوری‌های پردازشی و ذخیره‌سازی و موفقیت اینترنت، منابع رایانشی، ارزان‌تر، قوی‌تر و در دسترس‌تر از قبل شده‌اند. این روندِ فناوری تحقق یک مدل محاسباتی جدید به نام رایانش ابری را قادر ساخته است. اخیرا سازمان‌های دولتی شروع به بکارگیری معماری، بسترها و برنامه‌های رایانش ابری جهت تحویل خدمات و برآورده ساختن نیازهای زیرمجموعه خودکرده‌اند.با وجود مزایا و فرصت‌های بسیار فناوری رایانش ابری،ریسک‌های متعددی وجود دارند که سازمان‌های دولتی باید قبل از مهاجرت به سمت محیط ابری آنها را بشناسند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان‌های دولتی با استفاده از دیدگاه خبرگان فناوری اطلاعات می‌‌باشد. ابتدا با مرور مقاله‌های کلیدی، لیست جامعی از ریسک‌ها استخراج و در دو دسته محسوس و غیرمحسوس طبقه بندی شدند. سپس از 6 نفر از خبرگان در خصوص این ریسک‌ها و تقسیم بندی شان، مصاحبه به عمل آمد و 10 ریسک شناسایی شد. پس از آن، با نظرسنجی از 52 خبره و با کمک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی این ریسک‌ها رتبه‌بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که خبرگان ریسک‌های نامحسوس را به عنوان مهم‌ترین ریسک‌ها در بکارگیری رایانش ابری در سازمان‌های دولتی شناسایی کرده اند. در این میان ریسک «محرمانگی داده» رتبه نخست را بدست آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the risk factors of cloud computing in State-Owned organizations

نویسندگان [English]

  • Noor Mohammad Yaghoubi
  • Hamid Reza Jafari
  • Javad Shukuhy
چکیده [English]

Rapid development of processing and storage technologies and the success of the Internet have made computing resources cheaper, more powerful and more available than before. This technological trend has enabled the realization of a new computing model called cloud computing. Recently, the State-Owned organizations have begun to utilize cloud computing architectures, platforms, and applications to deliver services and meet constituents’ needs. Despite all of the advantages and opportunities of cloud computing technology, there are so many risks that State-Owned organizations need to know about before their migration to cloud environment. The purpose of this study is to identify and rank the risks factors of cloud computing in State-Owned organizations by making use of IT experts’ opinion. Firstly, by reviewing key articles, a comprehensive list of risks factors were extracted and classified into two categories: tangible and intangible. Then, six experts were interviewed about these risks and their classifications, and 10 risks were identified. After that, process of ranking the risks was done by seeking help from 52 experts and by fuzzy analytic hierarchy process. The results show that experts have identified intangible risks as the most important risks in cloud computing usage by State-Owned organizations. As the results indicate, "data confidentiality" risk has the highest place among the other risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • State-Owned organizations
  • Risks factors
  • fuzzy Analytic Hierarchy Process