بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان

1 اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی

10.35050/JIPM010.2015.036

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کتابداران و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش پیمایشی و از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، همه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.
یافته ها: مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی از دیدگاه کتابداران ابتدا عوامل سازمانی و پس از آن عوامل محیطی، فردی و فرهنگی است. همچنین بین متغیرهای "میزان تحصیلات" و "تجربه" کتابداران با میزان برخورداری آنان از مهارت‌های ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، وضعیت برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه دانشگاه (علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی)، در یک سطح بوده و تفاوت معناداری در این رابطه مشاهده نشد. در پایان توصیه‌هایی برای توسعه مهارت های ارتباط بین فردی در میان جامعه کتابداران داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the statues and factors affecting librarians’communication skills: A case study of Librarians at Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Sanaz Rahnama 1
  • Rahmatollah Fattahi 2
  • Mohammad Hosein Dayani 3
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to study the status of communication skills of librarians and effective factors in this field.
Method: A questionnaire was used in this survey for collecting data. Research population consisted of the librarians at the libraries of Ferdowsi University of Mashhad.
Findings: Findings showed that the most important factors in interpersonal communication from the point of views of librarians are firstly organizational and then environmental, personal and cultural factors. Also, there is no significant relationship between variables like "education" and "experience" with communication skills of librarians. Furthermore, findings show that the status of librarians' communication skills in all areas of study at Ferdowsi University of Mashhad is the same and there is no significant difference among them. At the end, some recommendations are mentioned for extension of interpersonal communication skills of librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Interpersonal Communication
  • Librarians
  • Ferdowsi University of Mashhad