اقتصاد اطلاعات مبتنی بر نظام‌های سازماندهی دانش، با تاکید بر فوکسونومی: بررسی پایان‌نامه‌های کتابخانه‌ای دانشگاهی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2015.014

چکیده

هدف: سازمان‌دهی همواره با هدف تسهیل بازیابی اطلاعات و دانش رواج داشته است و برای نیل به این هدف نظام‌های سازمان‌دهی دانشی مختلفی ایجاد شده‌اند. در دنیای امروز اقتصاد اطلاعات و اقتصاد دانش‌بنیان، مزیت رقابتی سازمان‌هاست و چون نظام‌های سازمان‌دهی دانش را می‌توان از ارکان ایجاد صرفه اقتصادی به‌شمار آورد، این مقاله در پی بررسی دو نظام سازمان‌دهی دانش دهدهی دیویی به نمایندگی از نظام‌های سنتی و نظام فوکسونومی به نمایندگی از نظام‌های نوین، برای بررسی میزان صرفه اقتصادی هر یک برای کتابخانه‌هاست.
روش: جامعه این پژوهش را 4800 عنوان پایان‌نامه یک کتابخانه دانشگاهی بود و روش آن‌را روش تطبیقی-مقایسه‌ای بر اساس فرمول ارزش اطلاعات و کتابخانه‌ای بوده است. در این مقاله اطلاعات مالی و آمار و ارقام از طریق اطلاعات کتابداران و مسئولان مالی کتابخانه مدنظر در دسترس قرار گرفته است.
یافته‌ها: نظام فوکسونومی تا حدودی از نظام دیویی دارای صرفه اقتصادی بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information economy based on knowledge organization systems, with emphasis on Folksonomy: dissertation of academic libraries

نویسنده [English]

  • Mahshid Eltemasi
چکیده [English]

Purpose: Information organization have been a way to facilitate information retrieval. Thus, different knowledge organization systems have been developed over the years. In today's world information and knowledge based economy are the competitive advantage of organizations, and since that knowledge organization systems are one of the pillars of the economy advantage, so this paper sought to investigate the two knowledge information systems: Dewey decimal system to represent the traditional systems and modern systems of representative Folksonomy, in economy advantage in libraries.
Methodology: The study sample of this paper is 4800 thesis of an academic library, and this research method is the comparative method, based on the value of information formula.
Results: The results of this study indicate that Folksonomy system is much more economical than Dewey system. This article is an original study has not been published before in any other publication. So Folksonomy is a economical knowledge organization system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information economy
  • Knowledge Based Economy
  • the value of information
  • knowledge organization systems