بررسی رابطه میان شاخص‌های استنادی و نشان‌های «سایت‌یولایک»: نمونه مورد مطالعه مقالات ‌ حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال های 2004-2012

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2015.015

چکیده

هدف: این پژوهش با مطالعه رابطه میان شاخص‌های مرسوم علم‌سنجی و نشان های مقالات در حوزه موضوعی علم اطلاعات و کتابداری در بازه زمانی 2004 تا 2012، به بررسی امکان استفاده از داده‌های نشان‌گذاری در ارزیابی پژوهش و محاسبه اثرگذاری علمی می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگی و با رویکرد تحلیل استنادی می‌باشد. نمونه هدفمند این پژوهش مقالات نشان‌گذاری شده در سایت نشان‌گذاری علمی «سایت‌یولایک» می‌باشد. داده‌ها با استفاده از نمایه‌نامه‌ استنادی علوم اجتماعی، گزارش استنادی مجلات، و همچنین «سایت‌یولایک» جمع‌آوری شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به لحاظ آماری، رابطه معنادار، مثبت و ضعیفی میان شمار استنادات و نشان‌های مقالات وجود دارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که «مقالات ‌پژوهشی»، «مقالات ‌مروری»، و «همایش‌نامه» بیش از دیگر انواع مدارک نشان‌گذاری شده‌اند. مقالات نشان‌گذاری شده در مقایسه با مقالات نشان‌گذاری نشده به طور کلی و در سطوح نوع مدرک و سال انتشار نیز از میانگین استنادی بالاتری برخوردار می باشند.
نتیجه‌گیری: وجود همبستگی بین استنادها و نشان های دریافتی مقالات حاکی از آن است که نشان‌ها نیز می‌توانند همانند استنادها بازنمونی از اثرگذاری مقالات علمی باشند. با این حال، با توجه به قوی نبودن ضرایب همبستگی ، جایگزینی این دو دسته شاخص توصیه نمی‌شود. بلکه می‌توان از داده‌های نشان‌گذاری به عنوان مکمل شاخص‌های علم‌سنجی در ارزیابی پژوهش و محاسبه اثرگذاری علمی بهره برد. مقالات نشان‌گذاری شده در مقایسه با مقالات نشان‌گذاری نشده از میانگین استنادی بالاتری برخوردار است که می‌تواند نشان از گزیده‌گری کاربران در انتخاب مقالات برای نشان‌گذاری باشد و بعد دیگری از توان دگرسنجه‌ها در سنجش اعتبار اثر را بازتاب دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Citation-based Indicators and CiteuLike Bookmarks in Information & Library Science Articles During 2004 – 2012

نویسندگان [English]

  • Hajar Sotudeh
  • zahra Mazarei
  • M. Mirzabeigi
چکیده [English]

Objective: the objective of this study was to examine the relationship between scientometrics indicators and bookmarking data in order to determine the applicability of bookmarking data in research evaluation and assessment of scientific impact. This study has conducted in levels of articles and document types in Information & Library Science in 2004 to 2012.
Methodology: This study is an applied research in term of objective, and the data gathering scheme is descriptive of correlation type with a citation analysis approach. The purposeful samples of this study are bookmarked articles. The data are gathered using social science citation index (SSCI), journal citation report (JCR), and CiteuLike ( the scientific social bookmarking site).
Findings: The statistical findings of this investigation indicate that there is a meaningful, weak and positive relationship between citation count and bookmark count. These findings also indicate that the research articles, review, and proceedings papers are bookmarked more frequently than other document types. Bookmarked articles compared with those unbookmarked have been shown higher mean citation generally as well as in the levels of document types and publication year.
Conclusion: The presence of correlation between citations and bookmarks implies that bookmarks can represent article's scientific impact. However, according to the weakness of this correlation, replacing these two indicators is not recommended the bookmarking data can be used as a supplementary metric in research evaluation and assessment of scientific impact. Bookmarked articles in comparison with those unbookmarked have been shown higher mean citation which reflect user's selectivity in article bookmarking and represent another aspect of altmetrics validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social bookmarking sites
  • Altmetrics
  • research evaluation
  • CiteuLike