تحلیل میزان تاثیرگذاری عوامل اطلاعاتی، سیستمی و طراحی رابط کاربر بر وفاداری مشتریان وب سایت ها با توجه به نقش رضایت و اعتماد

نویسندگان

1 دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

2 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2015.020

چکیده

امروزه اینترنت ابزاری پذیرفته شده و پر کاربرد برای تجارت، تبدیل شده و تغییرات بنیادی در ساختار صنعت و تجارت به ارمغان آورده است؛ در این میان حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که در فضای الکترونیکی فعالیت می کنند، به عنوان یک چالش استراتژیک در زمینه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی در فضای مجازی مطرح است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت طراحی رابط بر وفاداری مشتریان وب سایت ها از طریق نقش رضایت و اعتماد مشتریان است. جامعه ی آماری این پژوهش مشتریان وب سایت سنتر مارکت، می باشد که از میان آنها نمونه 320 نفری انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS وAMOS انجام شده و روش آماری مورد استفاده در این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سیستم و کیفیت طراحی رابط به طور معناداری بر رضایت و اعتماد مشتریان وب سایت تأثیرگذار است؛ اما کیفیت اطلاعات بر این متغیرها تاثیر گذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors on the Customers Loyalty of Websites With Regard To the Role of Satisfaction and Trust

نویسندگان [English]

  • Hamid jamshidi 1
  • reza tehrani 2
1
2
چکیده [English]

In the present era, Internet as an accepted and useful tool for commerce, buying and selling has become and Fundamental changes in the structure of industry and commerce has brought in this among the preservation and strengthening customer loyalty for companies that are operating in Electronics space as a strategic challenge Is discussed In the field of maintain and develop a competitive position in the virtual space. This study sought to evaluate the impact of system quality, information quality and interface design quality on customer loyalty websites through role of the customers’ satisfaction and trust. The Population Statistical of this study is “Center market” website customers that among them 320 samples were selected randomly. Data analysis by using SPSS and AMOS statistical software was done and the statistical methods used in this study, structural equation modeling. The results show that the system quality and interface design quality significantly influences on the satisfaction and trust of web site customers But does not influence the quality of information on these variables. The study also found that customer trust causing is His satisfaction and both variables the trust and satisfaction are influence on the customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information quality
  • System Quality
  • interface design quality
  • Customer Loyalty
  • Satisfaction
  • Trust