شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

10.35050/JIPM010.2015.022

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را 3316 اصطلاح منتشر شده در اصطلاحنامه اخلاق اسلامی تشکیل می دادند که با یکدیگر رابطه همبسته دارند و روش گردآوری داده ها، روش اسنادی (کتابخانه‌ای) بود. بر اساس یافته های پژوهش چهریزه "ماهیت و ذات" با 23 چهریزه فرعی و زیرمجموعه، و 78.55 درصد استفاده، بیشترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد؛ و چهریزه مکان بدون چهریزه زیرمجموعه و 0.05 درصد استفاده، کمترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد. در نتیجه
می توان بیان کرد که چهریزه "ماهیت و ذات" بیشترین بسامد، و چهریزه مکان کمترین بسامد را در میان چهریزه‌های شبکه روابط همبسته میان مفاهیم درون و برون حوزه‌ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی دارند. در این پژوهش مطابق با نیاز اصطلاحنامه اخلاق اسلامی 6 چهریزه تعریف شد که عبارتند از چهریزه حب و دوستی، چهریزه پایه و اساس/رکن، چهریزه آفت ها و آسیب ها، چهریزه صفات درونی/ احساس، و چهریزه علایم و نشانه ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Determining Facets in the Associative Relationships Within and Outside Domain of Islamic Ethics Thesaurus

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Mohammadi Pilehruod
  • Esmat Momeni
  • Seyyed Mahdi Taheri
چکیده [English]

This research was done with the aim of identifying and determining facets in network of correlated relationships of inside and outside field of Islamic Ethic Thesaurus using content analysis method. The research society consisted of 3316 published terms in Islamic Ethic Thesaurus which have correlated relationship together. The method of data collecting was documentary (Library). According to the findings Personality Facet, with 23 lateral and subset facets and 78.55 percent usage, has the most usage in correlated relationships of Islamic Ethic Thesaurus. The Space Facet without subset facet and 0.05 percent usage, has the minimum usage in correlated relationships of Islamic Ethic Thesaurus. Thus, it can be said that ‘Personality’ Facet has the most frequency, and ‘Space’ Facet has the minimum frequency between facets of network of correlated relationships in concepts of inside and outside field of Islamic Ethic Thesaurus. In this study according to the requirements of Islamic Ethic Thesaurus 6 facets were described which include facets of love and friendship, facets of foundation/basis, facets of pests and damages, facets of internal characteristics/sense, facets of signs and symptoms, and facets of ranks and grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facet Determining
  • Islamic Ethic Thesaurus
  • Inside Field Correlated Relationship
  • Outside Field Correlated Relationship