ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در سازمان های دفاعی با رویکرد فازی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.35050/JIPM010.2015.024

چکیده

هدف اصلی ما در این پژوهش ارائه سیستمی جامع و راهکاری علمی بمنظور سنجش و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی می باشد. در مطالعات موجود، تنها از ابعاد اثربخشی سیستم های اطلاعاتی و نه از عوامل موثر بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، بمنظور ارزیابی این سیستم ها استفاده گردیده است. این مطالعه بدنبال رفع خلا موجود می باشد. پس از مطالعه ادبیات موضوع و دریافت نظرهای 55 نفر از خبرگان سازمان فناوری اطلاعات نزاجا، سنجه های تاثیر گذار بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در مراکز نظامی استخراج شدند. در پژوهش حاضر داده ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان یک فرایند تصمیم گیری چند شاخصه تحلیل شده اند. در مجموع 39 زیرمعیار در قالب 8 معیار اصلی جهت ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در مراکز نظامی تعیین شدند. نتایج نشان می دهد که معیارهای عوامل سازمانی و کیفیت اطلاعات به ترتیب رتبه های اول و دوم را در ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی دارند. در پایان از مدل مذکور برای ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در 5 مرکز نظامی و رتبه بندی این مراکز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework to assess the continuing effectiveness of information systems in defense agencies using fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • Noor Mohammad Yaghoubi
  • Javad Shukuhy
چکیده [English]

In this study, we sought to provide a comprehensive and scientific approach to assess the continuing effectiveness of information systems. In the present studies, only the dimensions of effectiveness of information systems have been used to assess these systems. This study is seeking to eliminate the gap. After reviewing the literature and receive comments of 55 experts of NZAJA IT, the indicators that affecting the effectiveness of information systems in military centers were extracted. In this study, data based on fuzzy analytic hierarchy process as a process of multi-criteria decision were analysis. A total of 39 Criteria and 8 sub-criteria to assess the effectiveness of information systems in military centers were set. The results show that organizational factors and data quality have rank first and second in evaluating the effectiveness of information systems in military organizations. At the end of the model for evaluating the effectiveness of information systems in five military base is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • Information systems effectiveness
  • evaluation measures
  • multiple Attribute Decision making