دوگان‌سازی کامل در زبان فارسی: بررسی پیکره بنیاد

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2015.007

چکیده

فرایند تکرار یکی از فرایند‌های صرفی زایا ست که درباره ی آن در زبان‌های مختلف و در چهار چوب نظریات مختلف زبان‌شناختی (دستور زایشی ، نظریه بهینگی و برنامه کمینگی ) مطالعات جامعی صورت گرفته است.اکنون با رشد زبانشناسی پیکره ای و مطالعات پیکره بنیاد می توان پژوهش های صرفی از این دست را دقیق تر به سامان رساند. تکرار در دونوع کامل و ناقص از سوی زبانشناسان (شقاقی 1389، هسپلمت 2002 و بائر 2003) بررسی شده است. تکرار کامل به معنای تکرار کامل یک پایه موسوم به جزء دو گانی است و تکرار ناقص به معنای افزودن جزئی به آغاز یا پایان یکی از پایه‌هاست. در این مقاله نوع کامل این فرایند زایای صرفی رادر زبان فارسی مورد بررسی قرار داده‌ایم تا به معانی و ساختار‌های غالب حاصل از آن و ویژگی‌های معنایی جزء دوگانی دست یابیم. برای دستیابی به این ویژگی‌ها به کمک زبانشناسی پیکره‌ای به پیکره‌ای جامع و قابل قبول در زبان فارسی نیاز بود که برای برای پژوهش حاضر لغت‌نامۀ متوسط دهخدا انتخاب شد. نخست کلیه ی دوگانی‌های کامل موجود در فرهنگ متوسط دهخدا به همراه توضیحات مربوط به ساخت آن‌ها و معانی اشان استخراج شدند. تعداد دوگانی‌های استخراج شده 299 مورد بود و آنگاه این داده ها بر اساس ساختار ، معنا و ویژگی‌های جزء دوگانی دسته‌بندی شدند. پس از بررسی معانی و ساختار‌ها نتایج جالبی به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی و طبقه‌بندی داده‌ها نشان می دهند که به غیر از اصوات ساخت غالب در دوگان سازی ها قید است و به لحاظ معنا ، معنای غالب معنای قلت است و درصد غالب ساخت‌ها از عناصر معنا دار تشکیل شده‌اند. دیگر آنکه حتی اجزاء بی معنا نیز در ایجاد ساخت دوگانی شرکت کرده‌اند و در موارد متعددی معنای ساخت حاصل ربطی به معنای اجزاء دو گانی ندارد و معنایی کاملا جدید و متفاوت ایجاد شده است. در این میان تعداد نام آواها یا اصوات یک سوم ساخت‌ها را تشکیل می‌دهند که حتی اصوات نیز نوعی معنا از خود ارائه می دهند و همه ی آنها فاقد معنا نیستند.نتایج حاصل از این پژوهش پیکره‌بنیاد در آموزش زبان فارسی ، تهیه پیکره‌های دوزبانه و نیز تسهیل فرایند ترجمه ماشینی کار آمد باشد و نخستین حاصل آن پیکره‌ای نسبتا جامع از دوگانی‌های کامل در زبان فارسی است که در شبکه های واژگانی بسیار کار آمد است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Full Reduplication in Persian Language: A Corpus Based Study

نویسندگان [English]

  • Behrooz Mahmoudi Bakhtiari
  • Zohreh Zolfaghar Kondori
چکیده [English]

Reduplication is one of the productive morphological processes which have been studied inclusively in different languages and in the frame of different linguistic theories (Generative Grammar, Optimality Theory and Minimalist Program). Now with the emergence and growth of corpus linguistics and corpus based studies, morphological processes of this kind could be studied and conducted more accurately. Most of the morphological studies and morphologists have referred to reduplication process in their studies and it’s considered as one of the universals of world’s languages which represent different semantic or syntactic properties in most of the languages (Stolz 2008). Reduplication has been studied in two kinds: Full and partial reduplication ( Shaghaghi 1389, Haspelmath 2002, Bauer 2003). Full reduplication is to repeat a base known as reduplicated element fully and partial reduplication is to add an element to the beginning or end of the one of the bases. In this paper we have studied the full reduplication in Persian so that we can get the dominant forms, meanings and the semantic properties of the reduplicated base. In order to achieve such results we needed to choose a perfect and acceptable corpus in the Persian language, so the authors chose Dehkhoda Medium Persian Dictionary. First of all the entire corpus was searched for the full reduplicated forms and then all of these forms were recorded along with their meanings and parts of speech. On the whole 299 reduplicated forms were extracted and categorized according to their meaning, form and the semantic properties of the reduplicated element. After investigating the extracted words, interesting results were seen. The results show that except the sounds which are among the common forms of the reduplicated structures, the dominant form in these structures are adverbs and in terms of the meaning, the dominant meaning is paucity and most of the structures are formed out of meaningful elements. Another point is that even the meaningless elements have been used in forming full reduplications and in some cases the produced meaning is irrelevant and new. The number of sounds is one third of the whole extracted forms, sounds which some of them are also meaningful. The results of this study could be helpful in teaching Persian language, building bilingual corpuses as well as facilitating Machine translation and lifting the problems on its way. A major use of the built corpus in this study, the corpus of full reduplications in Persian would be very useful in enhancing the current Persian net words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full Reduplication
  • Dehkhoda Medium Dictionary
  • Corpus linguistics
  • Morphology
  • Meaning &
  • Form