ارزیابی پایگاه‌های‌وب دولتی ایران در سه سطح اطلاعات، ارتباطات و تراکنش؛ مقایسه‎ی دو دوره‎ی 1384 و 1389

نویسندگان

1 گروه ارتباطات دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

10.35050/JIPM010.2015.008

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی پایگاه‌های وب دولتی در قالب مطالعه‌ی طولی، سیر رشد جنبه‌ای از حکومت الکترونیک را در ایران رصد کرده است. پایگاه‌های‌وب به عنوان جلوه‌ای از حکومت الکترونیک و میانجی شهروندان ایرانی و حکومت در نظر گرفته شده است. این مقاله با ارایه‌ی‌‌ الگویی برای ارزیابی پایگاه‌های‌وب دولتی در سه سطح اطلاعاتی، ارتباطی (تعاملی) و تراکنشی، به بررسی مقایسهای پایگاه‌‌وب دستگاه‌های دولتی ایران در دو دوره‌ی زمانی بهمن 1384 و بهمن و اسفند 1389 پرداخته است. مدل ارزیابی این مقاله یک مدل سه‌مرحله‌ای تکاملی بوده که از «مدل تحلیل حکومت الکترونیک یونسکو» ایده گرفته است. در مدل پژوهش حاضر، حکومت الکترونیک «به‌مثابه کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در حکومت و تغییرات ایجادشده در ساختار، ماهیت و نحوه عملکرد حکومت» تعریف شده است.16 مقوله و مجموعا 61 زیرمقوله در سه سطح یادشده برای ارزیابی 51 پایگاه‌وب دولتی در دوره‌ی اول و 41 پایگاه‌وب در دوره‌ی دوم به کار رفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، پایگاه‌های‌وب دولتی ایران به ویژه در دوره‌ی اول پژوهش، در نخستین پله‌های حکومت الکترونیک قرار داشته‌اند و شواهد اندکی وجود داشته که نشان بدهد حرکتی خارج از مرحله‌ی انتشار اطلاعات در میان آنها صورت گرفته است. گذشت بیش از پنج سال از زمان بررسی دوره‌ی اول پژوهش، تغییر چندانی را در سطح پایگاه‌های‌وب دولتی نشان نداده است. بر این اساس، همچنان تعداد اندکی از پایگاه‌های‌وب از قابلیت‌ها و گزینه‌های تعاملی برخوردار بوده و درصد اندکی از آنها وارد سطح دوم، یعنی ارتباطات‌ شده‏‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Iran's Governmental Websites: Information, Interaction and Transaction

نویسندگان [English]

  • Mehdi Montazer Ghaem 1
  • Mitra Shamsi 2
چکیده [English]

Presenting a model for evaluating governmental website (Information, Interaction and Transaction), the article has compared Iranian governmental websites in two time periods (February 2006 and February and March 2011). The research has applied longitudinal study to observe the development process of the Iran's electronic government. In the research, websites has been considered as representation of the electronic government for Iranian citizens in the cyberspace. The three-stage evolutionary model in the research has inspired from the UNESCO electron government analysis. In the research model, electronic government has been defined as "applying information and communication technologies (IC TS) in the government and created changes in the government structure, nature and performance". 16 criterias and 61 sub-criterias have been used to evaluate 51 governmental websites in the first period and 41 websites in the second period. Based on the research results, the Iranian governmental websites especially in the research first evaluation has been in the primary stage of the E-Gov. Few evidences have been observed to show a development toward stages beyond the information publication in the websites. Based on the quantitative data, after more than five years no dramatic changes have been observed in the Iran's electronic government. Then as before, few websites in the second evaluation has applied interactive capabilities of the ICTS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Government
  • Web Evaluation
  • Information
  • Interaction and Transaction
  • Iran