تاثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا کتابدار کتابخانه پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس کتابدار کتابخانه عمومی استان چهارمحال و بختیاری

10.35050/JIPM010.2015.010

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کارشناسان ارشد کتابخانه ملی در چهار بخش فراهم‌آوری، سازماندهی، اطلاع‌رسانی و آموزش و پژوهش می‌باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متغیرهای فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و پشتیبانی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات فرعی حاکی از آن است که متغیرهای تمرکزگرایی، نگرش مدیر ارشد، استفاده پذیری و سهولت پذیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، سیستم پاداش دهی، یادگیری سازمانی، انگیزه بیان شده بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و معنادار داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Technological and Organizational Factors on Knowledge Sharing in National Library and Archives of I.R of Iran

نویسندگان [English]

  • Shabnam Refoua 1
  • Fatemeh Abbasisoorki 2
چکیده [English]

The effect of technological and organizational factors on knowledge sharing in National Library and Archives of I.R of Iran have been studied in the current study. It is considered as "applied" and "descriptive-survey" study based on its objects and data collection method accordingly.The research population consists of the educated librarians of National Library and Archives including four sectors of collecting, organizing, informing and R&D. After the data collection via questionnaire, structural equations have been used to test the research hypothesis. The Results indicated that the organizational climate, and structure, information and communication support have positive and meaningful effects on the knowledge sharing. The Results gained on testing the secondary hypothesis indicated that centralization, manager’s attitude, information and communication usage, reward system, organizational learning have positive and meaningful effects on the knowledge sharing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Organizational Factors
  • Technological Factors
  • National Library and Archives of I.R of Iran