ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2016.008

چکیده

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:

دورن متن:

( عباس پور، زودآیند)

در فهرست منابع:

عباس پور، جواد، میرزابیگی، مهدیه، زینلی، محمد امین. زودآیند. ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان مجله های علمی- پژوهشی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

 (دسترسی در http://Jipm.irandoc.ac.ir

روز/ماه/سال)


یکی از شاخص هایی که در مطالعات بین المللی برای ارزیابی نشریات مورد توجه قرار گرفته، کیفیت راهنمای بخش نویسندگان آنها است. هدف کلی این پژوهش، آگاهی از میزان رعایت معیارهای مورد بررسی بخش راهنمای نویسندگان درنشریات فارسی علمی- پژوهشی ایران است. با توجه به جایگاه ویژه نشریات علمی- پژوهشی، جامعه پژوهش شامل 755 عنوان نشریه عملی- پژوهشی به زبان فارسی است که در آخرین فهرست نشریات علمی- پژوهشی مورد تایید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسفند ماه سال 1392 آمده­اند. نمونه مورد مطالعه شامل 501 نشریه است که دسترسی به راهنمای نویسندگان آنها از طریق وب امکان پذیر بود. با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته، محتوای بخش راهنمای نویسندگان نشریات توسط نویسندگان به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، در مجموع فقط40 درصد از معیارهای مورد بررسی در راهنمای نویسندگان نشریات فارسی علمی-پژوهشی ایران لحاظ شده اند و 60 درصد دیگر رعایت نشده اند ؛ همچنین، از چهار بخش بررسی شده(کلیات، مسائل اخلاقی و حقوقی، ساختار مقاله و مشخصات ظاهری) کمترین معیارهای رعایت شده مربوط به بخش مسائل حقوقی و اخلاقی با 18 درصد و بیشترین معیارهای رعایت شده متعلق به بخش مشخصات ظاهری با 56 درصد است.  در میان مشکلات یافت شده، معیارهای "ناقض نبودن مقاله با حقوق و منافع فرد یا گروه"، "چگونگی درج کوته نوشت ها و اختصارات"،"رعایت قوانین و الزامات نشریه پس از پذیرش مقاله " و "شیوه نامه مورد استفاده نویسندگان برای نگارش مقاله" مهمترین مشکلات بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Iranian Journals guide for authors

نویسندگان [English]

  • Javad abbaspour
  • Mahdieh Mirzabeigi
  • Mohammad Amin Zeinali
چکیده [English]

One indicator to assess the journals in international studies is the quality of guide for authors. The aim of this study is to determine the quality of guide for authors in Iranian journals.The population consisted of 755 Persian journals approved by Ministry of Science, Research and Technology in March 2013. Using a checklist, authors reviewed separately the content of guide for authors of 501 journals that provided access to their guide for authors through the web.according to the results, a total of 40% of the observed items were met. In addition, of the four studied sections, including generalities, legal and ethical issues, article structure and appearance, legal and ethical issues (18%) and appearance (56%) had the worst and best status respectively. In terms of the severity of problems, "violation of individuals or group rights"," how to write abbreviations and acronyms", "accepting journal requirements and laws", and "writing manuals used by authors" had the highest severity rankings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • guide for authors
  • Iranian journals