بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

 هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین سنجه­های رؤیت­پذیری و ذخیره در شبکه­های اجتماعی (سایت­یولایک، مندلی و فیگ­شر) با شاخص استناد در «اسکوپوس»، «وب­آوساینس»، «پاب­مدسنترال» و «کراس­رف» است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و به‌لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی و با رویکرد تحلیل استنادی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش متشکل از 90728 مقاله تحقیقاتی موجود در نظام «آلتمتریکس‌پلاس» در بازه زمانی 2009 - 2013 است. همچنین، حجم نمونه بر اساس فرمول «کوکران»، تعداد 1892 مقاله تعیین شد. نتایج نشان داد که سنجه­­های رؤیت­پذیری و ذخیره در شبکه­های اجتماعی «سایت­یولایک» و «مندلی» با شاخص استناد در کلیه نظام­های مورد بررسی همبستگی مثبت و معناداری دارد؛ در حالی ­که سنجه ذخیره در «فیگ­شر» با استناد همبستگی منفی و معناداری را نشان داد. همچنین، سنجه رؤیت­پذیری با سنجه ذخیره در «سایت­یولایک» و «مندلی» همبستگی مثبت و معناداری دارد و این در حالی است که با سنجه ذخیره در «فیگ­شر» همبستگی ندارد. بر این اساس، نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اشتراک‌گذاری آثار علمی در شبکه­های اجتماعی از قبیل «مندلی» می­تواند میزان رؤیت­پذیری و استناد آینده آن‌ها را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the relationship between the alternative metrics of visibility and social bookmarking with citation index in PLOS Altmetrics

نویسندگان [English]

 • Saeideh Ebrahimy
 • Fatemeh Setareh
 • Masoud HosseinChari
چکیده [English]

This article aims to measure the relationship between metrics of visibility and bookmarking in social platforms (Citeulike, Mendeley and Figshare) with citation counts in Scopus, Web of Science, PubMed central and Crossref. Current study is original in terms of objective and the data gathering scheme is descriptive of correlation type with a citation analysis approach. The population in this study is consists of 90,728 research papers which published in PLOS between 2009 and 2013. A sample of 1892 samples was chosen based on Cochran formula. The results showed that the visibility, Citeulike and Mendeley bookmarking counts have significant positive correlation with citations in all of the investigated systems. Conversely, social bookmarking counts on Figshare showed significant negative correlation with citations. Visibility metric has significant positive correlation with bookmarking counts in Citeulike and Mendeley, while it does not correlate with social bookmarking metric on Figshare. The results of this study suggest sharing scientific publications in social networks such as Mendeley, may increases the visibility and the future citations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • visibility
 • Social Bookmarking
 • Mendeley
 • CiteuLike
 • Figshare
 • citation
 • Scopus
 • Web of Science
 • PubMed Central
 • Crossref
 • PLOS Altmetrics
 • Altmetrics