نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه‌‌های دولتی استان همدان

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

10.35050/JIPM010.2016.016

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر تبیین و تحلیل روند شکل‌گیری و توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی توسط دانشجویان علوم کامپیوتر با بهره‌گیری از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده می‌باشد. بدین‌منظور، دو متغیر مهم، یعنی دانش و مهارت کارآفرینی در الگوی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده ادغام شدند. جامعه آماری این پژوهش را 483 نفر از دانشجویان علوم کامپیوتر‌ در چهار دانشگاه دولتی در استان همدان (شامل دانشگاه‌های بوعلی سینا، صنعتی همدان، سید جمال‌الدین اسدآبادی و ملایر) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر بعنوان نمونه آماری تعیین و به روش تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق پس از ارزیابی و تعیین وضعیت روایی و پایایی آن جمع‌آوری شد. بر مبنای نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که بین متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده با متغیر قصدکارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. البته در بین متغیرها، کنترل رفتار درک شده دارای قوی‌ترین تأثیر بود. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بین متغیرهای دانش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر مبنای یافته-های این تحقیق، تدوین سازوکارهایی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت نگرش‌های مثبت و ارائه خدمات مشاوره و برنامه‌هایی برای ایجاد و تقویت دانش و مهارت‌های کسب و کار برای دانشجویان پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Entrepreneurial Knowledge and Skills in Developing Digital Entrepreneurial Intentions in Public Universities in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Ahmad yaghoubi Farani
  • Mahsa motaghed
  • Saeed karimi
چکیده [English]

The main purpose of this study was to extend the Theory of Planned Behavior (TPB) to more comprehensively explain the formation of students’ digital entrepreneurial intentions.In particular, the extended TPB incorporates two critical constructs, namely entrepreneurial knowledge and skills into the original TPB model.Data were collected from 150 computer science students from four public universities in Hamedan province. The results of regression analysis showed that there was asignificant relationship between motivational factors such as attitudes, subjective norms and perceived behavioral control and digital entrepreneurial intentions. Also perceived behavioral control played the strongest role in the determination of digital entrepreneurial intentions.Furthermore, the results illustrated that entrepreneurial knowledge and skills significantly relate to digital entrepreneurial intentions. Based on the knowledge gained in this study, some recommendation were offered for developing entrepreneurial culture, knowledge and skillsin order topromoting digital entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital entrepreneurship
  • Entrepreneurial intention
  • Theory of planned behavior
  • Entrepreneurial knowledge
  • Entrepreneurial skills
  • Computer science students