گونه‌شناسی استفاده و رضامندی ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب‌محورِ گودریدز

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

10.35050/JIPM010.2016.048

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و دسته‌بندی شیوه‌های بهره‌گیری ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب‌محور گودریدز است. بدین منظور از نظریه «استفاده و رضامندی» به عنوان چارچوب نظری پژوهش بهره‌گرفته شد. جامعه هدف این پژوهش ایرانیان فعال در این شبکه بودند. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 290 پرسشنامه سالم گردآوری شده که برای استفاده در تحلیل عاملی، بر اساس آزمون کفایت نمونه KMO و آزمون کروی‌بودنِ بارتلت مطلوب بود. تحلیل عاملی25 متغیر پرسش شده را در 6 عامل دسته‌بندی کرد که عبارتند از: 1- اطلاع‌یابی (9 متغیر)، 2- بودن در اجتماع (6 متغیر)، 3- گریز از زندگی روزمره (4 متغیر)، 4- بودن با کتاب‌ها (2 متغیر)، 5- استحکام شغل (2 متغیر) و 6- آگاهی از مشاهیر (2 متغیر). هدف دیگر این پژوهش کشف عوامل تعیین‌کننده در کنشگری شبکه بود. سه فعالیت در شبکه یعنی نقد کتاب، امتیازدادن به کتاب‌ها و دوستیابی توسط کاربران مستلزم اقدامی آگاهانه بود با استفاده از رگرسیون خطی، قدرت پیش‌بینیِ هر یک از 6 عامل شناسایی شده بر این سه فعالیت نشان داده شد: دو عامل «اطلاع یابی» و «بودن با کتاب‌ها» و متغیرهای درون‌آنها برای پیش‌بینی هر سه فعالیت از قدرت لازم برخوردار هستند. عامل «بودن در اجتماع»، سومین عاملی است که به طور مشترک در فعالیت دوست‌یابی و نقدکتاب تعیین‌کننده می‌نماید. این بدان معناست که برای تقویت کنشگری در شبکه لازم است از یک سو این سه عامل تقویت شود، و از سوی دیگر افرادی که این عوامل را دارند، به عنوان سرمایه‌های اصلی شبکه به شمار آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Iranian Uses and Gratification in Goodreads

نویسندگان [English]

  • Siamak Mahboob
  • Leili Mirtaheri
چکیده [English]

This survey tries finding and classifying the ways Iranians satisfy by Goodreads. For this purpose the Uses and Gratification theory used as theoretical framework. We send questionnaires for 290 people who were active in network. By using Factor Analysis we find that all 25 variable can be categorized in 6 factor:1- information seeking, 2- being with community, 3- escape from everyday life, 4- being with books, 5- Strengthening occupation and 6- knowing about Celebrities. Second purpose of the research was answering this question that “which factors can anticipate main activity of users?” we defined 3 activity as main activity: friend finding, rating and writing reviews.by using regression test we find that 2 factors (information seeking and being with books) can predict main activities of Iranian. As well as, being with community is another factor that Influence two main activity: friend finding and writing reviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading in social networks
  • uses and gratification
  • Goodreads