ترسیم نقشه علمی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع طی سال های 1970-2014

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

10.35050/JIPM010.2016.029

چکیده

چکیده

    پروانه ثبت اختراع به عنوان یکی از بروندادهای مهم علم و فناوری، نقش مهمی در ثروت آفرینی از دانش و اقتصاد دانش بنیان داشته و شاخصه مهمی در تعیین میزان پیشرفت کشور در خلق نوآوری ‌ها می باشد. این مقاله با استفاده از روش علم سنجی به شناسایی مخترعان هسته، اختراعات پر استناد (داغ)و میزان همکاری مخترعان ایرانی با همکاران داخلی و خارجی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع شامل اداره پروانه‌های ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا (USPT)، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، اداره پروانه‌های ثبت اختراع اروپا (EPO) و اداره ثبت اختراع ژاپن (JPO)، طی سال‌های 1970-2014 میلادی پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار اکسل و ترسیم نقشه علمی مربوطه با استفاده از نرم افزار گفی (Gephi) ویرایش 8/2 انجام شده است. یافته‌ها نشان داد میانگین ثبت اختراع در هر سال در بازه مورد نظر 10/8بوده است. همچنین بیشترین و پراستنادترین اختراعات در رده نیازهای انسانی (کشاورزی، مواد غذایی، بهداشت و سرگرمی) و کمترین و کم استنادترین اختراعات در رده کاغذ – منسوجات بوده است. به طور کل 1054 مخترع ایرانی و خارجی با همکاری هم توانسته‌اند 475 اختراع را به ثبت برسانند که سهم هر کدام از این مخترعان 2/2 درصد بوده است. نتیجه نشان داد روند رشد اختراعات در پایگاه های بین المللی سیر صعودی داشته به طوری که در سال 2014 بیشترین تعداد ثبت شده است.همچنین این اختراعات بیشتر بر اساس نیازهای اساسی مردم به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific mapping of Iranian Inventor’s Patent Database(IPD) during1970-2014

نویسندگان [English]

  • Farzaneh mohammadi jozdani 1
  • Asefeh asemi 2
  • Ahmad shabani 2
1
2
چکیده [English]

Patents, one of the important outputs of science and technology, have a tremendous role in wealth creation from knowledge and knowledge-Based economy. Patents are important indicators of determining the rate of a country progress in creativity development. This study, using scientometrics, identifies core inventors and highly cited (hot) inventions, and investigates the level of co-operation of Iranian inventors with other Iranian and non-Iranian co-operators in international patent databases, including United States Patent and Trademarks (USPT), World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO) and Japanese Patent Office (JPO), between 1970 and 2014. Microsoft Excel has been utilized to analyze the data. Also, Gephi software (8.2 edition) is used in order to depict the related scientific maps. The results of the research showed that the average of all Iranian invention registration in international databases has been 10.8 % per year. The most number and the most cited of inventions are in human necessities categories (agriculture, food stuffs, hygiene, and recreation). Besides, the least number and the least cited inventions are in paper and textiles category. All in all, 1054 Iranian inventors with foreign counterparts have had cooperated to register 475 patents, in which Iranian contribution rate has been 2.2%. The results also indicated that, the invention growth rate in international database had been rising in such a way that in 2014 the most number of inventions had been registered. Additionally, the inventions had been founded on the most prominent necessities of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent
  • Scientific Map
  • International database of patent
  • Iranian inventors
  • Patentometrics