پژوهشی پیرامون سنجه‌های جایگزین در نظام اف 1000 با شاخص‌های استنادی گوگل پژوهشگر

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2016.030

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش رابطه­‌ی بین سنجه­‌های جایگزین (آلتمتریکس) در  نظام اف هزار و شاخص استناد در گوگل پژوهشگر انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و از روش‏‌های پیمایشی، تحلیل استنادی و وب‏سنجی با رویکرد تحلیلی- توصیفی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 218 مقاله تحقیقاتی در حوزه زیست پزشکی نمایه شده در نظام اف هزار در بازه زمانی 2012-2014 می باشد. نمونه مورد مطالعه تعداد 100 مقاله تحقیقاتی است که بطور هدفمند بر مبنای بازه زمانی مورد نظر از نظام اف هزار انتخاب شده است. متغیرهای مرتبط با سنجه‌­های جایگزین (بارگیری و بازدید) و تعداد نویسندگان و وضعیت تأمین اعتبار مقاله‎ها، از نظام اف هزار و متغیر مرتبط با سنجه استناد از گوگل پژوهشگر استخراج شده است. داده‌­های پژوهش به روش آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص­‌های جایگزین (بارگذاری و بازدید) و شاخص‌­های استنادی همبستگی مثبت و معنادار برقرار است. همچنین یافته­‌ها بیانگر آن است که شاخص­‌های جایگزین خود نیز با یکدیگر رابطه مثبت و قوی دارند. متغیرهای تعداد نویسندگان و تأمین اعتبار مقاله‌­ها با هیچ کدام از سنجه­‌های جایگزین یا شاخص‌­های استنادی رابطه معنی داری نداشتند.بر این اساس، سنجه­‌های جایگزین روش جدیدی را برای اندازه گیری تأثیر نویسندگان و انتشارات ارائه می دهند که می­‌تواند مکمل شاخص‏‌های سنتی ارزیابی پژوهش باشد. همچنین رابطه معنادار بین سنجه‌های جایگزین و سنجه­‌های استنادی بیانگر آن است که ترکیب شاخص‌­های سنتی و جایگزین پیشینه­‌ی کامل­تری از نویسندگان و مقاله­‌ها را ارائه خواهند داد که می­تواند ابعاد روشن‌­تری از روش­‌های علمی ارزیابی پژوهش را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on alternative measures in the F1000 system with Google Scholar citation index

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ebrahimy
  • Fatemeh Setareh
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the relationship between altmetrics measures of F1000 website and citation Indexes of Google scholar. Applied research and survey methods, citation analysis, and webometrics with descriptive analytical approach are used. The study population comprised 218 biomedical research papers have been indexed in F1000 system in the period 2012-2014. A sample of 100 research articles were purposely selected from F1000 system based on the purpose of the research. Variables associated with altmetrics measures were extracted from F1000 and variables associated with citation measures were from Google scholar. Data analysis was conducted by SPSS software version 16 using descriptive and inferential statistics. The results of this study indicate a significant positive correlation between variables associated with altmetrics and citation measures. They also confirm a strong positive correlation between Altmetrics indicators. However, the measures of the number of the authors and the funding supply of the articles show no significant correlation with altmetrics and citation measures. So an Altmetrics measure presents a new way to measure the impact of writers and publications which is a complementary to traditional assessment indicators. The significant correlation between altmetrics and citation metrics indicate that combination of traditional and altmetrics indicators presents a more complete history of the writer or the article  which provides clear dimensions of scientific assessment of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative Metrics
  • Altmetrics
  • Citation Metrics
  • F1000 System
  • Google scholar